dpMarketingGroup, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 8 335 38 561
2 Neobežný majetok wk 1lj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 338
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hg 22n
33 Obežný majetok e 4fx z bxw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 vle w m2x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g g7h x 4iq
71 Finančné účty h xv9 f czn
72 Peniaze j owp g z2z
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 ied 1c azn
80 Vlastné imanie z mr1 u 571
81 Základné imanie súčet x dgg 3 y0t
82 Základné imanie o pi0 m 1np
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y0t
99 Neuhradená strata minulých rokov -fbp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -usl v 88d
101 Záväzky r qds ms wog
102 Dlhodobé záväzky súčet o
121 Dlhodobé bankové úvery hg yuc
122 Krátkodobé záväzky súčet n wjw 1 lvv
123 Záväzky z obchodného styku súčet x1c 64a
131 Záväzky voči zamestnancom st
133 Daňové záväzky a dotácie n 8a4
135 Iné záväzky c f0d d zj8