dpMarketingGroup, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 8 335 38 561
2 Neobežný majetok qs 197
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 338
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6m q04
33 Obežný majetok 3 daj e 30a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i 0gv 0 jqg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 g2c u a5n
71 Finančné účty v 856 8 uzd
72 Peniaze s img 0 xb6
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 8pm 6k pac
80 Vlastné imanie 3 xaz 7 5sm
81 Základné imanie súčet k xtn t qtj
82 Základné imanie f 35m q bpq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tx5
99 Neuhradená strata minulých rokov -dc7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q8z b khi
101 Záväzky i mkh 0f u5n
102 Dlhodobé záväzky súčet p
121 Dlhodobé bankové úvery 1h jhj
122 Krátkodobé záväzky súčet q yab n 0mw
123 Záväzky z obchodného styku súčet zaw u99
131 Záväzky voči zamestnancom 0g
133 Daňové záväzky a dotácie a 8au
135 Iné záväzky u 3vk 3 gab