Biznis IT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 203 5 774
33 Obežný majetok h 5jr t 5qo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w hek c4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v qve
62 Sociálne poistenie wc
63 Daňové pohľadávky a dotácie sa
71 Finančné účty 9i 2 c8l
72 Peniaze es 6 2e3
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o ajv k o2a
80 Vlastné imanie bci w 08y
81 Základné imanie súčet y anq
82 Základné imanie 2 5uo
87 Zákonné rezervné fondy h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tgj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qlb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hd8 -qki
101 Záväzky y 7v8 4 l9p
102 Dlhodobé záväzky súčet 5up
122 Krátkodobé záväzky súčet g jx2 h 3tw
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 7bl od
133 Daňové záväzky a dotácie ivl uz
135 Iné záväzky lqz 95a