R & B mont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 101 892 127 072 216 864
2 Neobežný majetok ss edp l2 6bz ku7 y4x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 83 254 94 853 183 809
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5p wx1 nj m2b pxx od8
33 Obežný majetok jl btu be j00 we ogf
34 Zásoby súčet ale 7k 85b
35 Materiál tmo p3 o65
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ce4 oa 2kw cd fp0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b2 mfn pt qf4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j2 323 4p vys
63 Daňové pohľadávky a dotácie u fwa 5ub
71 Finančné účty 26 qf1 j9 o0o y5 pia
72 Peniaze w27 c iz6 71g
73 Účty v bankách cy 9p3 ac 3yh pi 0ua
74 Časové rozlíšenie súčet lr1 ueq
76 Náklady budúcich období krátkodobé v8x ku9
PASÍVA 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j17 s1a xrk ch0 623 du6
80 Vlastné imanie m faj r wrq 2 uem
81 Základné imanie súčet g sd0 0 3o6 v lbz
82 Základné imanie i 2do g mmh w msx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n rrh 1 vx7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 uqx
99 Neuhradená strata minulých rokov -y ajn -b 0xi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h ui6 l 7dg -e1x
101 Záväzky u1 xm4 pap 5yy nj7 bhj
102 Dlhodobé záväzky súčet 9b
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5m
122 Krátkodobé záväzky súčet yc pbl cay 06i y1z 1fe
123 Záväzky z obchodného styku súčet x vr5 6s wgx 26 ems
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p 1x1 4v tsj 36 uc3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8t rdw 8h j37 ps y6d
131 Záväzky voči zamestnancom r laa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5y6
133 Daňové záväzky a dotácie s 9dd 7ur
140 Krátkodobé finančné výpomoci p6 gf9