M. J. H. Beton s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 016 7 646
2 Neobežný majetok q y42
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 417
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s uzq
33 Obežný majetok d icn f cpy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7pu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p8n
71 Finančné účty e pob e 94l
72 Peniaze h ui4 t ggh
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 6yb c bm0
80 Vlastné imanie u z01 m hkf
81 Základné imanie súčet 0 co7 5 1l3
82 Základné imanie n 8q3 5 13k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g 6z7
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 okd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 6o3 cja
101 Záväzky e rab z a8a
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 g4z 3 7gt
135 Iné záväzky 9 7ge 0 b9v