M. J. H. Beton s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 016 7 646
2 Neobežný majetok f nxj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 417
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d psv
33 Obežný majetok 8 9g6 3 pte
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s6z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet swt
71 Finančné účty f 1z6 3 dwg
72 Peniaze 3 t5n i k2r
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 bud h cn9
80 Vlastné imanie h 3cp o rt8
81 Základné imanie súčet 8 nwz r j81
82 Základné imanie k zg9 h 2pj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y onn
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 2f1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d cfa p1r
101 Záväzky 1 6c2 z 8ir
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 16d t c93
135 Iné záväzky j x69 7 u8t