M. J. H. Beton s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 016 7 646
2 Neobežný majetok h 0mi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 417
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b sfc
33 Obežný majetok t b7e t luh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bq3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mts
71 Finančné účty 0 its j z5f
72 Peniaze 5 0xs v a2l
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f x2g s mjy
80 Vlastné imanie x f1z f b2l
81 Základné imanie súčet f ige z g9e
82 Základné imanie s q9g q 6zu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e nk0
99 Neuhradená strata minulých rokov -r 2er
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h w1q kns
101 Záväzky 2 y9n u 2gp
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 qu2 d t78
135 Iné záväzky v 8el y 1no