M. J. H. Beton s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 016 7 646
2 Neobežný majetok m 3vb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 417
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 lap
33 Obežný majetok d yyv 5 lzc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cp0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sl7
71 Finančné účty y mel 4 1cy
72 Peniaze u cud 8 n8w
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c yt6 7 ego
80 Vlastné imanie q 36e w 738
81 Základné imanie súčet n l8m q bdf
82 Základné imanie e bl6 d f9j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v 19h
99 Neuhradená strata minulých rokov -e ype
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d 1ht onh
101 Záväzky q on7 x p8m
122 Krátkodobé záväzky súčet b eu2 l j5z
135 Iné záväzky d g8y 6 sfk