AVB Economic, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 000 9 400 16 655
33 Obežný majetok 8 430 m mwh 80 bza
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v 8s2 jc fny
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 a59 8c 6k0
71 Finančné účty j z63 e zvf e 094
72 Peniaze 0 4kk c jsc d tpm
PASÍVA 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 1i7 3 8yj bc 4j1
80 Vlastné imanie h pcn 3 otb v4 pi0
81 Základné imanie súčet z a86 8 88d s 6ms
82 Základné imanie 3 gjv 9 k3r m m0d
87 Zákonné rezervné fondy to
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qh8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vc7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a03 g jvm
101 Záväzky o nys y mgf
122 Krátkodobé záväzky súčet t2f h sk2
133 Daňové záväzky a dotácie 8b1 a 918
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 2bt j ff1