miniBAGRE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 790 42 449 68 110
2 Neobežný majetok qi g7b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 901
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x5 e5f
33 Obežný majetok s bmt qq yis 7i gge
34 Zásoby súčet p kbw 73 8yy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qe qo 8fx
62 Sociálne poistenie pr gne
63 Daňové pohľadávky a dotácie r8 88r
65 Iné pohľadávky 18 xf jy3
71 Finančné účty q tex 4j a3m rk jc9
72 Peniaze k 05i ir pvd v9 s0p
PASÍVA 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n 8wr 7v hli do 4c6
80 Vlastné imanie t huz t thd z k71
81 Základné imanie súčet 6 s9e 4 5or 0 vge
82 Základné imanie b fmr d sqc w n8w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b18 -s 3dw
99 Neuhradená strata minulých rokov -k8i -b z95
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97p -q lfb 85e
101 Záväzky by tw x7x 33 fgp
102 Dlhodobé záväzky súčet yl gsw w3 zbn
122 Krátkodobé záväzky súčet g5 nn ox4 yo 0ln
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3s xde m2 06x
131 Záväzky voči zamestnancom 08 eu
133 Daňové záväzky a dotácie 6 eic w98
135 Iné záväzky ww ty8 7 pme