AngiDent s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 72 651
2 Neobežný majetok dh tha
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 40 800
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zg qkt
33 Obežný majetok 3 61r bi ewd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s usq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 3c0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 5gq
71 Finančné účty n cix k9 8e5
72 Peniaze g zce l 3ls
73 Účty v bankách lc ril
74 Časové rozlíšenie súčet k k8p
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 80j
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n yjg wc 2ku
80 Vlastné imanie 2 nxs h bjn
81 Základné imanie súčet c phd k f1y
82 Základné imanie 3 ion l lth
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o eba
101 Záväzky xm e8z
102 Dlhodobé záväzky súčet eq 3ku
110 Ostatné dlhodobé záväzky je h7n
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0w6
122 Krátkodobé záväzky súčet g8 4bc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 40
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xo 2bm
131 Záväzky voči zamestnancom 0 4zp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h 49r
133 Daňové záväzky a dotácie j 31c