AngiDent s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2020 2021
1 Čistý obrat 74 047
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ao nhz
5 Tržby z predaja služieb 74 047
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w 1n6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7y 4h5
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p x0n
14 Služby cu 9gf
15 Osobné náklady 43 9ny
16 Mzdové náklady 8v iol
18 Náklady na sociálne poistenie 9 875
19 Sociálne náklady 4ui
20 Dane a poplatky 4zn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2e yy9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dy qxg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 44n
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 4jm
28 Pridaná hodnota 4o m3a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b17
49 Nákladové úroky 244
51 Ostatné nákladové úroky 66h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ky
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x6p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d huf
57 Daň z príjmov p24
58 Daň z príjmov splatná 0ay
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 089