I&D Group s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK 552 950
2 Neobežný majetok 6ex e05
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 415 808
12 Pozemky jtr 01h
13 Stavby g7r zsl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7av o10
33 Obežný majetok 521 h6c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ve 6hi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet px fxn
62 Sociálne poistenie ps ph6
63 Daňové pohľadávky a dotácie t1 3ho
65 Iné pohľadávky 9a1
71 Finančné účty uy pu8
72 Peniaze 2s djf
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7wz qn0
80 Vlastné imanie st0 n3m
81 Základné imanie súčet xs nsv
82 Základné imanie m9 611
86 Ostatné kapitálové fondy s la4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x6 kl1
101 Záväzky uff 7ga
102 Dlhodobé záväzky súčet rbx 4gx
122 Krátkodobé záväzky súčet yvh g8v
123 Záväzky z obchodného styku súčet rl9 4bt
131 Záväzky voči zamestnancom i z0e
133 Daňové záväzky a dotácie 4p 7c1
135 Iné záväzky 922
139 Bežné bankové úvery c1 zf4