L.K. Service Pro s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 997
33 Obežný majetok f hpa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t m8w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v k0i
71 Finančné účty a ygu
72 Peniaze k z7j
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j hxr
80 Vlastné imanie 1 tbl
81 Základné imanie súčet 9 msa
82 Základné imanie 1 h99
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a 27p
101 Záväzky izd
122 Krátkodobé záväzky súčet 2jt
123 Záväzky z obchodného styku súčet i1
133 Daňové záväzky a dotácie y4a
135 Iné záväzky 4n7