MichTech s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet evm
5 Tržby z predaja služieb 597
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fl3
14 Služby k3h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8rv
28 Pridaná hodnota -vtm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kej
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -377