AUTOKLINIK 27 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 066
33 Obežný majetok v2 ux2
71 Finančné účty ga ezg
72 Peniaze bg uao
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qh ec1
80 Vlastné imanie -1 3r2
81 Základné imanie súčet r zl3
82 Základné imanie i re2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 6sq
101 Záväzky 4b 008
102 Dlhodobé záväzky súčet ju2
122 Krátkodobé záväzky súčet 3i 8bt
123 Záväzky z obchodného styku súčet qv obj
131 Záväzky voči zamestnancom 6u
133 Daňové záväzky a dotácie z6v
135 Iné záväzky z i1v