KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Podrobnosti

Vložka číslo
79/B
Dátum vzniku
29.11.1990
Konanie menom spoločnosti
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samotnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
Základné imanie
49 791 000,00 €
Predmety činnosti
 • 1a) Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 12.3.2016)
 • b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímanie vkladov, 3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov (od 15.5.2013)
 • c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 12.10.2011)
 • zobraziť ukončené
 • a) Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 12.10.2011 do 11.3.2016)
 • b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov (od 12.10.2011 do 14.5.2013)
 • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie skôd na koľajových dopravných prostriedkoch. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zistku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdraja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie právnej ochrany. (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 29.9.2011 do 11.10.2011)
 • a) (od 8.9.2011 do 28.9.2011)
 • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. (od 9.6.2011 do 28.9.2011)
 • Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 9.6.2011 do 28.9.2011)
 • c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 6.5.2011 do 8.6.2011)
 • b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov (od 29.3.2011 do 8.6.2011)
 • a) 1. Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. (od 29.3.2011 do 8.6.2011)
 • Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 3.8.2010 do 8.6.2011)
 • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. (od 3.8.2010 do 28.3.2011)
 • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia a odvetvie neživotného poistenia, sprostredkovateľska činnosť súvisiaca s poisťovacou činnosťou, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/. (od 6.9.2000 do 2.8.2010)
 • Predmetom podnikania je poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenie. Predmetom činnosti bude ďalej vykonávanie činnosti súvisiacej so zábranou škôd, podnikanie na finančnom trhu a vykonávanie investičnej činnosti a nemocenského a dôchodkového pripoistenia. (od 14.5.1992 do 5.9.2000)
 • zaisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu, ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenia (od 29.11.1990 do 13.5.1992)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 16 597,00 €
 • Počet: 3000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 26.03.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2018, Nz 6526/2018, NCRls 6628/2018 zo dňa 28.02.2018, na ktorom bolo schválené zlúčenie,
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018.
 • Notárska zápisnica č. N 465/2018, Nz 12941/2018, NCRls 13188/2018 zo dňa 23.04.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2018.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2017.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2013.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2008 zo dňa 12.11.2013
 • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 17.09.2013.
 • Protokol zo 62. zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 343/2013, Nz 11573/2013 zo dňa 10.04.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 219/2012, Nz 10908/2012, NCRls 11217/2012 spísanej dňa 27.03.2012.
 • Kurtovi Ebnerovi vznikla funkcia námestníka generálneho riaditeľa dňa : 01.07.2011
 • Výpis z zápisnice z dozornej rady zo dňa 15.06.2011.
 • Notárska zápisnica č. N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls 15535/2011 zo dňa 28.04.2011.
 • Notárska zápisnica č. 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011 zo dňa 16.03.2011.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2010
 • Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 5.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 121/2010, Nz 21671/2010,NCRIs 22002/2010 napísanej dňa 16.6.2010 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2009.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2008, Nz 52580/2008, NCRls 52121/2008 zo dňa 27.11.2008, na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2008, Nz 52581/2008, NCRls 52122/2008 zo dňa 27.11.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou I.V. s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 811 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti I.V. s. r. o.
 • Protokol z 20. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2008. Zápisnica zo 43. zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2008.
 • Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 18412/2007, NCRls 18370/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na nové KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
 • Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
 • Protokol z 30. zasadnutia dozornej rady dňa 11.05.2005. Protokol zo 17. riadneho valného zhromaždenia dňa 11.05.2005.
 • Zasadnutie dozornej rady zo dňa 12.10.2004.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2004 a stanovy spoločnosti. Protokol dozornej rady z 3.5.2004.
 • Protokol 26. zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2004.
 • JUDr. Jozef Csáky, deň zániku funkcie: 31.12.2003. Protokol 24 zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2003.
 • Ing. Margita Weissmannová, deň zániku funkcie: 9.5.2003. Dr. Jur. Günter Geyer, DKFM Karl Fink, Kurt Ebner, Dr. Rudolf Ertl, Ing. René Vaš, Ing. Jozef Petrík, Ing. Peter Poisel, Ing. Vladimír Mráz, Mag. Christian Brandstetter, deň zániku funkcie členov dozornej rady: 9.5.2003. Protokol z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2003. Protokol z 21. zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.5.2003.
 • Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Siegfried Sellitsch a Ing. Silvester Adamča dňom 30. 4. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 4. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 170/02 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
 • Notárska zápisnica č. Nz 282/01 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Notárska zápisnica č. N 229/01, Nz 220/01 spísaná dňa 21.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 149/00, Nz 136/00.
 • Zápisnica z 10. riadneho valného zasadnutia konaného dňa 26.6.1998 Notárska zápisnica č. N 292/98, Nz 231/98 z 26.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy Ptrotokol zo zasadnutia dozornej rady z 26.6.1998 Protokol z 3. zasadnutia dozornej rady z 3.12.1998 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.3.1999 Notárska zápisnica č. 128/99, Nz 128/99 z 26.3.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.
 • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 410/97, Nz 346/97 zo dňa 17.12.1997 Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA, družstevná poisťovňa, a.s.
 • Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.júna 1997.
 • Osvedčenie o priebehu 8. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 213/96, Nz 212/96 zo dňa 19.6.1996 na ktorom boli schválené zmeny stanov.
 • Notárska zápisnica N 183/93, Nz 167/93 zo dňa 17.11.1993 a stanovy spoločnosti, zápisnica z 31. rokovania predstavenstva spoločnosti, notárska zápisnica N 125/95, Nz 124/95 zo dňa 26.5.1995.
 • Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1993 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti
 • Dňa 6.11.1992 uznesením VZ boli prijaté zmeny stanov.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 22 - 24 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 30.10.1990, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4, N 144/90 a podľa § 5 Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák. č. 112/1990 Zb.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 204/206, Nz 30926/06, NCRls 30863/06
 • Notárska zápisnica N 120/2005, Nz 25831/2005, úplné znenie stanov z 11.5.2005
 • protokol z dozornej rady
 • Protokol zo 17. riadneho VZ z 11.5.2005
 • Protokol z 30. zasadnutia Dozornej rady z 11.5.2005
 • Zápisnica z 14. riadneho valného zhromaždenia dňa 30.4.2002
 • Notárska zápisnica Nz 170/02
 • Protokol z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2003, prezenčná listina.
 • Protokol z 21. zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.5.2003, prezenčná listina.
 • Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 28.4.2003
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2003, prezenčná listina.
 • Notárska zápisnica N 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011, stanovy
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-15078-1/2010 z 20.12.2010
 • Notárska zápisnica N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls m15535/2011, stanovy
 • Protoko z 67. zasadnutia dozornej rady z 10.12.2013
 • Protokol 62. zasadnutie dozornej rady z 7.12.2012
 • Notárska zápisnica N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2013 z 12.11.2013
 • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady z 17.9.2013
 • Protokol z 48. zasadnutia dozornej rady z 8.10.2009
 • Protokol z 49. zasadnutia dozornej rady z 18.12.2009
 • Protokol - Zasadnutie dozornej rady zo dňa 23.03.2015
 • Notárska zápisnica N 220/2016, Nz 3399/2016, NCRls 3577/2016 z 3.2.2016
 • Notárska zápisnica N 343/2013, Nz 11573/2013, NCrls 11850/2013 z 10.4.2013
 • 75.zasadnutie dozor.rady z 16.12.2015
 • 28.valné zhromaždenie z 29.3.2016
 • Protokol z 83.zasadnutie dozornej rady
 • Výpis z protokolu zo dňa 4.4.2018
 • 7/2018 zasadnutie predstavenstva - protokol zo dňa 9.4.2018
 • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 26.3.2008
 • 20.riadne valné zhromaždenie - PROTOKOL zo dňa 8.4.2008 o 11:30
 • Zápisnica 43. zasadnutie Dozornej rady zo dňa 8.4. 12:30
 • Notarska zapisnica.zep
 • Vypis z protokolu z 87. zasadnutia DR.zep
 • Zápisnica z MVZ Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.zep
 • Zápisnica z MVZ KOOPERATIVA.zep
 • Protokol zo dňa 07.12.2012
 • Zapisnica z vysledkov volieb clenov DR zamestnancami.zep
 • Notarska zapisnica N 465/2018.zep
 • 45. zasadnutie dozornej rady zo dňa 11.12.2008
 • 21. riadne valné zhromaždenie zo dňa 18.5.2009
 • Notárska zápisnica N 219/2012 Nz 10908/2012
 • 53. zasadnutie dozornej rady zo dňa 14.12.2010
 • Rozhodnutie ODT-15698-1/2010 zo dňa 4.1.2011
 • Notárska zápisnica N 121/2010, Nz 21671/2010, NCRls 22002/2010, stanovy
 • Výpis zo zápisnice z 55. zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.2011
 • 56. zasadnutie dozornej rady zo dňa 6.10.2011
 • Protokol MVZ SK.asice
 • Stanovy.asice
 • Stanovy spoločnost.asice
 • Stanovy zo dňa 19.3.2012
 • Stanovy zo dňa 10.2.2009
 • úplné znenie stanov z 26.3.2014
 • úplné znenie stanov z 19.3.2013
 • úplné znenie stanov zo dňa 03.02.2016
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 23.9.2013
 • Stanovy z 26.4.2011
 • Úplné znenie stanov dňa 27.11.2008
 • Úplné znenie stanov zo dňa 3.5.2004
 • Úplné znenie stanov zo dňa 11.5.2007
 • podpisový vzor - Gergard Ernst
 • Čestné vyhlásenie Ing. Peter Poisel, Ing. Jozef Machalík
 • Čestné vyhlásenie Mgr. Ilja Sulík
 • Podpisový vzor - Ing. Jozef Machalík
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Bakeš.
 • Podpisové vzory - Ing. Jozef Petrík, Ing. René Vaš, Ing. Vladimír Mráz, Ing. Peter Poisel.
 • Podpisové vzory - Mag. Christian Brandstetter, Dr. Jur. Günter Geyer, Dkfm. Karl Fink.
 • Podpisový vzor - Mag. Christian Brandstetter v nemeckom jazyku + preklad
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Mráz
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva z 18.11.2009
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady z 14.3.2016
 • Plnomocenstvo zo dňa 17.08.2017
 • Súhlas s udelením prokúry a podpisový vzor - JUDr. Ľuboš Tóth, zo dňa 20.4.2018
 • Podpisovy vzor Blanka Hatalova.zep
 • Podpisovy vzor Patrick Skyba.zep
 • Vzdanie sa funkcie Kurt Ebner.zep
 • Vzdanie sa funkcie Milan Fleischhacker.zep
 • Ukončenie členstva v dozornej rade - Ing. Jozef Petrík, zo dňa 2.1.2008
 • Podpisovy vzor Dr. Kosynu.zep
 • protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2018
 • prezenčná listina akcionárov zo dňa 04.12.2018
 • Vzdanie sa funkcie člena zo dňa 14.2.2011
 • Vzdanie sa funkcie.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2021
 • Správa audítora.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2008, obsahuje účtovnú závierku a správu audítora
 • účtovná závierka 2008 individuálna, správa nezávislého audítora 27.3.2009
 • Výročná správa spoločnosti za rok 2004.
 • Účtovná závierka za rok 2004.
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa a.s. za rok 2001
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
 • Správa audítora a konoslidovaná účtovná závierka za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa audítora za rok 2003
 • Účtovná závierka a správa audítora za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2006
 • Individuálna účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, vyhlásenie predstavenstva zo dňa 5.5.2008
 • výročná správa 2007
 • Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
 • Návrh zmluvy o zlúčení spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group so spoločnosťou I. V. s.r.o.
 • Zmluva o zlúčení r.2017
 • Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 364/2008 zo dňa 27.11.2008
 • Zmluva o zlúčení obchodných spoločností.zep
 • plnomocenstvo zo dňa 18.01.2019
 • Plnomocenstvo pre Mgr.Petra Šima a JUDr.Jaroslava Ružičku 16.10.2008
 • Plnomocenstvo
 • Prezenčná listina z 11.5.2005
 • Plnomocenstvo - Mgr. Ilja Sulík
 • Pozvánka na 14. riadne VZ dňa 30.4.2002
 • Prezenčná listina z VZ z 30.4.2002
 • Zoznam hostí VZ zo dňa 30.4.2002
 • Rozhodnutie NBS-ODT-12761/2013-1
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-11803-1/2010
 • Rozhodnutie NBS č. OPK-4112-1/2010
 • Rozhodnutie NBS - ODT-2219/2013-1
Dátum aktualizácie
13.11.2022
Domény