UniCredit Bank Slovakia a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
34/B
Dátum vzniku
02.07.1990
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Za spoločnosť sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti, alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru.
Základné imanie
235 492 694,26 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie (od 30.5.2012 do 6.5.2014)
 • vydávanie a správu elektronických peňazí (od 30.5.2012 do 6.5.2014)
 • vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 30.5.2012 do 6.5.2014)
 • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán (od 6.8.2011 do 6.5.2014)
 • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov (od 6.8.2011 do 6.5.2014)
 • obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 9.7.2009 do 6.5.2014)
 • prijímanie vkladov (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • poskytovanie úverov (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • finančný lízing, poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • finančné sprostredkovanie (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • uloženie vecí (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • poskytovanie bankových informácií (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • funkcia depozitára podľa osobitného predpisu (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 12.5.2005 do 6.5.2014)
 • vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančný trh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.2002 (od 23.9.2004 do 6.5.2014)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (od 12.5.2005 do 29.5.2012)
 • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) (od 12.5.2005 do 29.5.2012)
 • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov (od 24.7.2008 do 5.8.2011)
 • obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 12.5.2005 do 8.7.2009)
 • banková činnosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • prijímanie vkladov (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • poskytovanie úverov (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstava (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • finančný lízing (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • finančné sprostredkovanie (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • uloženie cenných papierov alebo vecí (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • poskytovanie bankových informácií (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona a bankách (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • funkcia depozitára podľa osobitného predpisu (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 31.7.2002 do 11.5.2005)
 • vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách (od 3.6.2002 do 30.7.2002)
 • 1. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • a/ príjmanie vkladov a (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • b/ poskytovanie úverov (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • 2/ Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • a/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • b/ finančný prenájom /finančný leasing/ (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • c/ platobný styk a zúčtovanie (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • d/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. bankových platobných kariet, cestovných šekov (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • e/ poskytovanie záruk (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • f/ otváranie akreditívov (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • g/ obstarávanie inkasa (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • h/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • i/ účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • j/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • k/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • l/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/ (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • m/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • n/ výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • o/ zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/ (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • p/ poskytovanie bankových informácií (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • r/ prenájom bezpečnostných schránok (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • Banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov: (od 4.8.2000 do 30.7.2002)
 • banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov: (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • príjmanie vkladov (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • poskytovanie úverov (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • finančný prenájom /finančný leasing/ (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • poskytovanie záruk (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • otváranie akreditívov (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • obstarávanie inkasa (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • finančné maklérstvo (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/ (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • poskytovanie bankových informácií (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/ (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, vrátane finančného poradenstva (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34-37 zákona č. 600/1992 Zb., v znení neskorších predpisov (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • s devízovými hodnotami (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • s prevoditeľnými cennými papiermi (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • so zlatými a striebornými mincami (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • obchodovanie s hypotekárnymi listami (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • vykonávanie iných finančno-obchodných činností súvisiacich s horeuvedeným predmetom činnosti, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností alebo afilácií, vrozsahu povolenom platným zákonom (od 3.7.1998 do 3.8.2000)
 • príjmanie vkladov (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • 2. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • 4. so zlatými a striebornými mincami (od 6.9.1996 do 2.7.1998)
 • obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných paperov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb (od 12.3.1996 do 2.7.1998)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/ (od 12.3.1996 do 2.7.1998)
 • vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov vrátane finančného poradenstva (od 12.3.1996 do 2.7.1998)
 • vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond (od 12.3.1996 do 2.7.1998)
 • vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 a 37 Zák. 600/1992 Z.z v znení neskorších predpisov /uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt/ (od 12.3.1996 do 2.7.1998)
 • obstarávanie pre emitenta splácani ecenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (od 12.3.1996 do 2.7.1998)
 • banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách: (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • poskytovanie úverov (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • finančný prenájom /finančný leasing/ (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • poskytovanie záruk (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • otváranie akreditívov (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • obstarávanie inkasa (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • finančné maklérstvo (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • poskytovanie bankových informácií (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 29.5.1992 do 2.7.1998)
 • príjmanie vkladov od verejnosti (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • podkytovanie porád vo veciach podnikania (od 29.5.1992 do 5.9.1996)
 • účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb (od 29.5.1992 do 11.3.1996)
 • obhospodarovanie cenných paperov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/ (od 29.5.1992 do 11.3.1996)
 • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt (od 29.5.1992 do 11.3.1996)
 • výkon funkcie depozitára investičného fondu (od 29.5.1992 do 11.3.1996)
 • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie bankových obchodov a peňažných služieb v rozsahu uvedom v § 9 zákona číslo 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, vrátane ďalších bankových služieb a to napr. služby konzultačné, expertízne, poradenské, sprostredkovateľské. Tieto slúžby poskytuje spoločnosť predovšetkým podnikom a organizácia poľnohospodárko-potravinárskeho komplexu, ale i ďalším právnickým a fyzickým osobám v tuzemsku. (od 2.7.1990 do 28.5.1992)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 6,14 €
 • Počet: 38353859
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 01.01.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Monika Kohútová
  Bajkalská 5/A
  83104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2013
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
 • Massimiliano Moi
  Via S. Pertini 4/9 Vignate
  20060 Miláno
  Talianska republika
  Vznik funkcie: 16.08.2013
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dňa 06.12.2013 bolo registrovému súdu doručené Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 04.11.2013, sp. zn. B 3608-RD1717/MSPH, Fj 219557/2013, ktoré nabodudlo právoplatnosť dňa 01.12.2013, v právnej veci návrhu na cezhraničné zlúčenie rozhodol, že na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 ako nástupnícku spoločnosť prešlo v dôsledku cezhraničnej fúzie formou zlúčenia spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, ako zanikajúcej spoločnosti, imanie zanikajúcej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom zlúčenia je 01.12.2013.
Uložené listiny
 • Stanovy a.s. - január 2002
 • Podpisový vzor - Alois Steinbichler
 • Úplné znenie stanov a.s. - máj 2002
 • Úplné znenie stanov a.s. z 27.5.2002
 • Podpisový vzor - Peter Serenčéš, Doc. Ing., PhD.
 • Podpisový vzor - Andrea Casini
 • Stanovy a.s. - september 2002
 • Výpis zo zápisnice č. 40/2002 zo zasadnutia Dozornej rady z 24.9.2002
 • Podpisový vzor - Maria Luisa Cicognani
 • Úplné znenie stanov a.s. z 24.10.2002
 • Úplné znenie stanov a.s. z 24.4.2003
 • Podpisové vzory - Franco BENINCASA, Carmine FERRARO, Giuseppe VOVK, Massimiliano MOI, Ing. Jozef BARTA
 • Výpis zo zápisnice č. 45/2003 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 5.5.2003
 • Výročná správa a.s. za rok 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2002 a správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
 • Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.9.2000
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2003
 • Podpisový vzor - Franjo Lukovič - úradný preklad z chorvátčiny
 • Listina prítomných akcionárov
 • Vzdanie sa členstva v dorornej rade - Ing. Ján Slančík
 • Vzdanie sa funkcie - Igor Helekal
 • Účtovná závieka za rok 2003
 • Notárska zápisnica N 270/04, nNz 32089/04 zo dňa 16.4.2004
 • Výročná správa za rok 2003
 • Výpis z dozornej rady zo dňa 13.5.204
 • Výpis zo zápisnice z dozornej rady o dňa 13.5.2004
 • Čestné vyhlásenie zo dňa 27.7.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2004
 • Rozhodnutie zo dňa 1.3.2005
 • Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 24.2.2005
 • Podpisový vzor - Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
 • Stanovy zo dňa 21.4.2005
 • Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo dňa 10.5.2005
 • Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady z 10.5.2005
 • Výpis zo zápisnice č. 66/2005 zo dňa 14.6.2005
 • Podpisový vzor - Gianni Franco Giacomo PAPA
 • Rozhodnutie zo dňa 3.6.2005
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 6.5.2005
 • Notárska zápisnica z dňa 22.4.2005, N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005
 • Výpis zo zápisnice č. 66/2005
 • Zápisnica Hlavnej volebnej komisie zo dňa 30.6.05
 • Rozhodnutie zo dňa 22.6.05
 • výročná správa 2004
 • stanovy z 21.4.2005 - úplné znenie
 • účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005 a Správa audítora za rok 2005
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.4.06
 • Podpisový vzor - Gianni Franco Papa
 • Podpisový vzor - Jozef Barta
 • Výpis zo zápisnice č. 78/2006 zo zasadnutia dozornej rady z 18.10.2006
 • Zápisnica z rokovania mimoriad. VZ z 26.4.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2007
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2007.
 • Výročná správa za rok 2006.
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Zápisnica z hlavnej volebnej komisie z 30.10.2007
 • Výpis zo zápisnice č. 80/2007 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 11.1.2007
 • Podpisový vzor - Mag. Helmut Horvath,Friedrich Plail,Gianni Franco Papa,Jozef Barta
 • Výročná správa za rok 2007
 • Úplné znenie stanov zo dňa 20.2.2007.
 • Výpis zo zápisnice č. 5/2008 z 18.3.2008
 • Úplné znenie stanov a.s. z 25.11.2008
 • Úplné znenie stanov a.s. z 24.4.2008
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.5.2008, listina prítomných
 • Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia Dozornej rady
 • Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009, účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2008
 • Úplné znenie stanov zo dňa 26.03.2009
 • Notárska zápisnica N 29/07, NZ 6727/07, NCRls 6761/07 zo dňa 20.2.2007- zmluva o zlúčení, stanovy
 • Zmluva o zlúčení HVB Bank Slovakia a.s. a Unibanka, a.s. zo dňa 14.11.2006
 • Notárska zápisnica N 28/07, Nz 6726/07, NCRls 6760/07 zo dňa 20.2.2007
 • Výpis z uznesení z 18. zasadnutia Dozornej rady z 10.3.2010
 • Podpisové vzory - Zuzana Žemlová, Miroslav Štrokendl, Mag. Helmut Horvath, Jozef Barta
 • Výpis z uznesení z 19. zasadnutia Dozornej rady z 4.5.2010
 • Podpisové vzory - Monika Kahútová, Franz Wolfger
 • Úplné znenie stanov zo dňa 24.9.2009
 • Výpis z uznesení Dozornej rady z 26.06.2009
 • Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena Dozornej rady z 25.02.2010
 • Výpis z uznesení zo Zápisu č. 12/2009 zo zasadnutia Dozornej rady z 11.03.2009
 • Čestné vyhlásenie z 9.5.2011
 • Notárska zápisnica N 28/2007, NZ 6726/2007, NCRls 6760/2007, stanovy
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Stanovy z 23.4.2012
 • podpisové vzory Miroslava Škrokendla, Marca Cravaria, Franza Wolfgera, Zuzany Žemlovej
 • účtovná závierka za rok 2012
 • Výročná správa za rok 2012
 • Podpisový vzor - Monika Kohútová
 • výročná správa 2013
 • zmluva o cezhraničnom zlúčení zo dňa 16.05.2013
 • Notárska zápisnica N 366/2013, Nz 22714/2013 z 19.6.2013
 • Uznesenie dozornej rady z 26.11.2012
 • Uznesenie dozornej rady z 20.11.2012
 • Uznesenie dozornej rady z 22.11.2012
 • Uznesenie dozornej rady z 21.11.2012
 • Uznesenie dozornej rady z 23.11.2012
 • Výpis z uznesení z 28. zasadania Dozornej rady z 23.4.2012
 • Výpis zo zápisu zo zasanutia Dozornej rady z 1.8.2013
 • Výpis zo zápisu zo zasadnutia Dozornej rady z 1.8.2013
 • Výpis zo zápisu z 32. zasadnia Dozornej rady z 4.3.2013
 • Zápisnica Hlavnej volebnej komisie lo priebehu a výsledku voľby člena Dozornej rady z 14.5.2013
 • Výpis zo zápisu z 32. zasadania Dozornej rady z 4.3.2013
 • Uznesenie Dozornej rady z 23.11.2012
 • Notárska zápisnica N 220/2013, Nz 14039/2013, NCRls 14371/2013
 • Notárska zápisnica N 79/2012, Nz 15646/2012, NCRls 16057/2012, stanovy
 • Notárska zápisnica N 310/2013, Nz 17152/2013, NCRls 17510/2013
 • Notárska zápisnica N 19/2002, Nz 20/2002
 • Notárska zápisnica N 54/2003, Nz 30648/2003
 • Notárska zápisnica N 260/2002, Nz 269/2002
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1748/2002 zo dňa 17.9.2002
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1703/2002 zo dňa 9.9.2002
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1632/2002 z 2.9.2002
 • Notárska zápisnica N 117/2002, Nz 120/2002
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 18.8.2005
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 27.4.2005
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 25.7.2005
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh z dňa 9.8.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 11.8.2005
 • Rozhodnutie zo 6.5.2005 - Národná banka Slovenska
 • notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005 NCR1s 17131/2005
 • Notárska zápisnica N 37/2010, Nz 13845/2010, NCRls 14131/2010
 • Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 32954/2009, NCRls 33455/2009 zo dňa 29.09.2009
 • Notárska zápisnica 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009 zo dňa 22.4.2009, účtovná závierka za rok 2008
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 5.3.2007, číslo OPK-422/2007-PLP.
 • Zápisnica Hlavnej volenbnej komisie z 11.9.2008
 • Notárska zápisnica N 51/2011, Nz 16212/2011, NCRls 16678/2011
 • Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami UniCredit Bank Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava a UniCredit CAIB Slovakia, a.s., so sídlom Krížna 50, 821 08 Bratislava
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 36Exre/499/2013
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 36Exre/499/2016
Dátum aktualizácie
23.01.2020
Domény