Tatra banka, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
71/B
Dátum vzniku
01.11.1990
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Základné imanie
64 326 228,00 €
Predmety činnosti
 • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore starobného dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia (od 14.6.2019)
 • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 10.11.2015)
 • vydávanie a správa elektronických peňazí (od 7.8.2014)
 • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie (od 15.7.2011)
 • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív (od 29.1.2011)
 • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy (od 23.2.2010)
 • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje finančného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 10.5.2008)
 • osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách (od 10.5.2008)
 • funkciu depozitára (od 10.5.2008)
 • prijímanie vkladov (od 7.7.2005)
 • poskytovanie úverov (od 7.7.2005)
 • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 7.7.2005)
 • finančný lízing (od 7.7.2005)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 7.7.2005)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 7.7.2005)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 7.7.2005)
 • finančné sprostredkovanie (od 7.7.2005)
 • uloženie vecí (od 7.7.2005)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 7.7.2005)
 • poskytovanie bankových informácií (od 7.7.2005)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 7.7.2005)
 • zobraziť ukončené
 • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia (od 11.8.2017 do 13.6.2019)
 • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia (od 15.7.2017 do 10.8.2017)
 • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore poskytovania úverov (od 10.11.2015 do 14.7.2017)
 • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 10.5.2008 do 13.1.2016)
 • vydávanie a správu platobných prostriedkov (od 7.7.2005 do 6.8.2014)
 • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) (od 7.7.2005 do 14.7.2011)
 • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie (od 26.11.2008 do 22.2.2010)
 • bod 4.) ods. 3. písm. h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie (od 30.10.2008 do 25.11.2008)
 • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách (od 7.7.2005 do 9.5.2008)
 • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu (od 7.7.2005 do 9.5.2008)
 • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia (od 7.7.2005 do 9.5.2008)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 7.7.2005 do 9.5.2008)
 • obchodovanie na vlastný účet 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 7.7.2005 do 9.5.2008)
 • vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH č. GRUFT 007/2002/OCP zo dňa 19.12.2002 (od 22.7.2003 do 6.7.2005)
 • prijimanie vkladov (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • poskytovanie úverov (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • poskytovanie bankových informácií (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • finančný lízing (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • finančné sprostredkovanie (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • uloženie cenných papierov alebo vecí (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 21.8.2002 do 6.7.2005)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • vykonávanie hypotekárnych obchodov (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením (od 24.7.2000 do 20.8.2002)
 • prijimanie vkladov (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • poskytovanie úverov (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • finančný prenájom (finančný leasing) (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • poskytovanie záruk (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • otváranie akreditívov (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • obstarávanie inkasa (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management) (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov) (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • poskytovanie bankových informácií (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 4.12.1996 do 20.8.2002)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta (od 4.12.1996 do 23.7.2000)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 4.12.1996 do 23.7.2000)
 • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), včítane kurzových a úrokových obchodov (od 4.12.1996 do 23.7.2000)
 • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 4.12.1996 do 23.7.2000)
 • 4. so zlatými a striebornými mincami (od 4.12.1996 do 23.7.2000)
 • finančné maklérstvo (od 4.12.1996 do 23.7.2000)
 • bankové a finančné obchody všetkého druhu, ako aj obchody, ktoré s tým súvisia v zmysle ustanovenia § 1 zákona o bankách č. 21/1992 Zb. (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • príjmanie vkladov od verejnosti (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • finančný príjem /finančný leasing/ (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • vydávanie platobných prostriedkov (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • otváranie akreditívov (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • s devízovými hodnotami (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • v oblastí termínovaných obchodov a opcií, včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • poskytovanie porád vo veciach podnikania (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • výkon funkcie depozitára investičného fondu (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • zmenárenská činnosť (od 7.9.1995 do 3.12.1996)
 • Bankové obchody a poskytovanie peňažných služieb všetkého druhu v ruzsahu zákona o bankách a sporiteľniach, vrátane služieb poradenských , konzultačných, expertíznych a sprostredkovateľských pre právnicke a fyzické osoby. (od 1.11.1990 do 6.9.1995)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: prioritné
 • Hodnota: 4,00 €
 • Počet: 1863357
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 13.12.2011
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 800,00 €
 • Počet: 60616
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 01.09.2011
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 4 000,00 €
 • Počet: 2095
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 08.10.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Dr. Johannes Schuster
  Schrottgießergasse 1/22
  01020 Viedeň
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 01.07.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Martin Kubík
  Karloveská 9
  84104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Peter Matúš
  Richarda Rétiho 7
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.04.2015
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Michal Liday
  Vajanského nábrežie 64/5
  81102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2007
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Mag. Bernhard Henhappel
  Jesuitensteig 22/1
  01230 Viedeň
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 01.04.2012
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Natália Major
  Dunajská 7614/8
  81108 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2011
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Marcel Kaščák
  Drotárska cesta 65
  81102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.12.2004
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1238/2019, Nz 12972/2019, NCRls 13261/2019 zo dňa 25.04.2019.
 • Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.
 • Notárska zápisnica - N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 2361/2014 zo dňa 18.06.2014.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 11.09.2012. Zriadenie odštepného závodu.
 • Valné zhromaždenie - odpis, notárska zápisnica zo dňa 28.06.2012.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2012.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.11.2011. Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011 zo dňa 25.10.2011 - zvýšenie základného imania.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2010.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2010.
 • Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 306/2009 Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.06.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
 • Notárska zápisnica N 469/2008, Nz 29163/2008, NCRls 28860/2008 zo dňa 8.7.2008.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008. Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008. Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008 zo dňa 30.04.2008.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/1-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/2-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
 • Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 555/2007, Nz 31015/2007, NCRls 30809/2007 zo dňa 07.08.2007.
 • Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestancami spoločnosti zo dňa 24.9.2007.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2007. Notárska zápisnica č. N 407/2007, Nz 22401/2007, NCRls 22310/2007 zo dňa 07.06.2007.
 • Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 36479/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia N 370/2006, Nz 22636/2006, NCRIs 22535/2006 zo dňa 8.6.2006.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice N 551/2005, Nz 41217/2005, NCRIs 40646/2005 napísaná dňa 6.9.2005 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou - zvýšenie základného imania.
 • Notárska zápisnica č. N 387/2005, Nz 25718/2005, NCRIs 25396/2005 zo dňa 07.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Ing. Pavel Karel, funkcia člena predstavenstva od 01.03.2002 do 28.02.2005.
 • Notárska zápisnica č. N 656/2004, Nz 62294/2004 zo dňa 03.08.2004 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 529/2004, Nz 49555/2004 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
 • Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2002.
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.4.2002. Zánik funkcie člena dzornej rady Ing. Štefana Tesáka dňa 20.3.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Mag. Walter Grün a Ing. Vratko Kaššovic dňa 5.4.2002.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 2. 2002. H. Ir. Philippe Marc Moreels, r. č. - deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28. 2. 2002.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami TATRA BANKY, a.s. zo dňa 26.9.2001.
 • Zmena bydliska prokuristu.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 7.12.2000. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 39/2000 zo dňa 8.12.2000.
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, osvedčené v notárskej zápisnici N 284/2000m Nz 284/2000 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1999.
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999,osvedčené v notárskej zápisnici N 199/99, Nz 199/99 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
 • Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 11.12.1998, Zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.12.1998.
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 217/95, Nz 215/95 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 134/95, Nz 136/95 napísanej dňa 21.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v Bratislave, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, dňa 21.6.1995, zápisnica zo dňa 26.7.1995 o vykonaní volieb členou dozornej rady zamestnancami.
 • Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 22.12.1992 v zmysle zákona 513/1991 Zb.
 • Akciová spoločnosť bola založená ako podnik zo zakraničnou majetkovou účasťou podľa § 26 a nasl. Zákona č. 104/1990 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990, ktorej obsah bolo osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notára Bratislava 4 N 122/90 Zákona č. 158/1989 o bankách a sporiteľniach a zákona č. 173/1988 Zb. v znení Zákona č. 112/1990 Zb. Starý spis: Sa 120
Uložené listiny
 • Podpisový vzor - Ing. Pavel Karel
 • Dkfm. Peter Püspök - menovanie za člena dozornej rady
 • Výpis zo zápisnice zo zas. dozornej rady dňa 5.4.2002
 • Skončenie funkčného obdobie - Ing. Štefan Tesák, Ing. Vratko Kaššovi, CSc., Mag. Walter Grün
 • ustanoveni do funkcie - Dkfm. Peter Püspök
 • Podpisový vzor - Dkfm. Rainer Franz, Ing. Miroslav Uličný, Ing. Igor Vida, Dr. Christian Masser, Mgr. Oľga Džuppová, PhD., Ing. Pavol Feitscher, Ing. Marcel Kaščák
 • Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 23.10.2002
 • Skončenie funkcie - Mag. Christian Petter
 • Podpisový vzor - Ing. Eva Kollárová
 • Povolenie na poskytovanie investičných služieb
 • Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2002
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 19.12.2002
 • Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
 • Individuálna účtovná závierka za rok 2003
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady TATRA BANKY, a.s. zo dňa 7.5.2004
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dďna 20.12.2004
 • Notárska zápisnica N 656/2004, Nz 62294/2004
 • Čestné vyhlásenie zo dňa 28.2.2005
 • Podpisový vzor - Ing. Marcel Kaščák
 • Priebežná účtovná závierka k 30.9.2005
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.12.2005
 • Podpisový vzor - Dr. Christian Masser
 • Účtovná závierka ku dňu 30.06.2005
 • účtovná závierka k 31.03.20054
 • Stanovy a.s.
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Podpisový vzor zo dňa 27.06.2005, osvedčenie o pravosti podpisu zo dňa 29.06.2005
 • Stanovy a. s. zo 7.6.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Návrh na prijatie uznesenia dozornou radou Tatra banky, a.s. z 24.2.2006
 • Hlasovací lístok z 28.2.2006 - Ing. Ján Neubauer
 • Hlasovací lístok z 3.3.2006 - Prof. Ing. Peter Baláž, CSc.
 • Hlasovací lístok z 27.2.2006 - JUDr. Tomáš Borec
 • Hlasovací lístok z 24.2.2006 - Dkfm. Herbert Stepic
 • Hlasovací lístok z 24.2.2006 - Dkfm. Peter Püspök
 • Hlasovací lístok z 24.2.2006 - Mag. Renate Kattinger
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.06
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 30.6.2006
 • Podpisový vzor - Dr. Martin Pytlik
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 11.8.2006
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2006
 • Úplné znenie stanov a.s z decembra 2006
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.marcu 2007.
 • Priebežná individuálna účtovná závierka - 30.6.2007
 • podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Michal Liday zo dňa 1.7.2007
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.5.2007
 • Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa
 • Vyhlásenie predstavenstva z 1.12.2006
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Novák
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2007
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.09.2007
 • Rozhodnutie - zvolenie Ing. Marcela Kaščáka zo dňa 25.10.2007
 • Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.11.2007
 • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2008
 • Hlasovací lístok z 3.3.2006 - Ing. Milan Vrškový
 • Priebežná účtovná závierka spoločnosti k 30.9.2006
 • podpisový vzor- Ing Peter Novák
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-1156/3-2008 z 28.4.2008
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 5.3.2008
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 21.05.2008
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3771/2008 z 3.4.2008
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-7004/2008 z 13.05.2008
 • notárska zápisnica 8.7.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty zo dňa 16.12.2008
 • Udelenie prokúry - Mgr. Natálii Major zo dňa 07.04.2008
 • Rozhodnutie zo dňa 03.04.2008
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008
 • vyhlásenie 25.7.2008, účtovná závierka 30.6.2008
 • úplné znenie stanov spoločnosti z 21. mája 2008
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2008
 • Stanovy zo dňa 28.11.2008
 • Stanovy akciovej spoločnosti
 • Individuálna účtovná závierka k 30.9.2008
 • Rozhodnutie Národnej banky SK č. OPK-7023/2009
 • Úplné znenie stanov z 9.12.2003
 • Stanovy a.s., máj 2004
 • Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zo dňa 7.9.2004
 • Stanovy a. s. zo dňa 18.12.04
 • individuálna účtovná závierka 30.6.2009, vyhlásenie 4.8.2009
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Matouš
 • Polročná finačná správa za 1. polrok 2009
 • účtovná závierka 31.3.2009
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2010
 • Priebežná inviduálna účtovná závierka k 30.06.2010
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.09.2009
 • stanovy 10/2009
 • Stanovy a.s z aplíla 2010
 • Výpis zo zápisnice zo dňa 05.11.2010
 • Rozhodnutie zo dňa 27.01.2010
 • Rozhodnutie zo dňa 04.01.2011
 • Výpis zo zápisnice zo dňa 21.12.2010
 • Výročná správa za rok 2009
 • Ročná finančná správa za rok 2009
 • Priebežná inviduálna účtovná závierka k 31.03.2010
 • stanovy 27.4.2010
 • rozhodnutie - súhlas 6.5.2010
 • Podpisový vzor - Mgr. Natália Major
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2010
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-6610/2011 z 7.6.2011
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 9.11.2011
 • Stanovy a.s. - september 2011
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 27.3.2009
 • Stanovy z 6.6.2009 - 2x
 • Výpis zo zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 9.6.2009
 • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2010
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2012
 • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2011
 • Priebežná účtovná závierka k 30.09.2012
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2011
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2011
 • Priebezná individuálna účtovná závierka za 2. štvrťrok k 30.6.2011
 • Rozhodnutie NBS zo dňa 30.09.2011
 • Rozhodnutie NBS zo dňa 12.10.2011
 • Podpisový vzor
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2012
 • Rozhodnutie Národnej banky ODB-4615, 4616,4617/2012
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23.05.2012 - súhlas na zvolenie do funkcie člena dozornej rady - Dr. Herbert Stepic
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23.05.2012 - súhlas na zvolenie do funkcie člena dozornej rady - Aris Bogdaneris
 • Výročná správa za rok 2011
 • Úplné znenie stanov z 30.07.2012
 • Účtovná závierka ku dňu 30.06.2012.
 • individuálna účtovná závierka k 31.03.2013
 • Rozhodnutie NBS z 6.3.2012
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2013
 • Účtovná závierka k 30.9.2013
 • Výpis zo zápisnica zo zasadania prestavenstva z 34/2012
 • výpis zo zápisnice zo dňa 05.11.2013
 • rozhodnutie zo dňa 08.11.2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2014
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
 • úplné znenie stanov
 • Notárska zápisnica N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 23611/2014 z 18.6.2014
 • Rozhodnutie NBS - ODB-6559/2014
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.6.2014
 • konsolidovaná učtovná závierka k 30.06.2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2014
 • stanovy zo dňa 30.11.2011
 • úplné znenie stanov z 4.7.2014
 • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2013
 • Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 21.4.2015
 • Rozhodnutie Eurépskej centrálenj banky zo dňa 18.2.2015
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Matúš
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Priebežná účtovná závierka k 31.5.2015
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výpis z hlasovania členov dozornej rady z 4.12.2014
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-6762/2015
 • stanovy 6/2011
 • Notárska zápisnica N 1893/2003, Nz 116436/2003
 • priebežná individuálna účtovná závierka k 30.06.2015
 • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01.01.2015 - 30.06.pdf
 • Priebežná UZ k 30.06.2015
 • Priebežná účtovná závierka k 30.9.2015
 • Úplné znenie stanov z 14.7.2015
 • Výročná správa za rok 2013, individuálna a konsolidačná účtovná závierka za rok 2013
 • Výročná správa za rok 2014, individuálna a konsolidačná účtovná závierka za rok 2014.
 • Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady zo dňa 6.11.2015
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie ECB na voľbu člena dozornej rady z 19.5.2016
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.6.2016
 • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2016
 • Výročná správa za rok 2015
 • Účtovná závierka 30.júna 2016
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2015, schválenie VZ
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2016
 • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf
 • priebežná účtovná závierka k 30.9.2016
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka k 31.3.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • zmluva o predaji časti podniku
 • výročná správa za rok 2016, účtovná závierka za rok 2016
 • Notárska zápisnica N 1186/2017, Nz 16644/2017, zo dňa 17.5.2017
 • Rozhodnutie o zmene stanov - preklad
 • Podpisový vzor Mag. Dr. Johannes Peter Schuster
 • výpis zo zápisnica z hlasovania dozornej rady zo dňa 28.6.2017
 • Rozhodnutie - preklad
 • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2017
 • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2017 - 06/2017.pdf
 • konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2017
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Stanovy z 12/2010
 • stanovy zo dňa 02.10.2017
 • Četsné vyhlásenie zo dňa 03.10.2017
 • Priebežná individuálna účtovná závierka za 9 mesiacov končiacich 30.septembra 2017 zo dňa
 • podpisový vzor-Ing. Juraj Lipták zo dňa 29.11.2017
 • Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady z 19.12.2017
 • Súhlas ECB na voľbu člena predstavenstva
 • Stanovy a.s. z 30..2002
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • účtovná závierka k 31.03.2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 12.7.2018
 • Notársky zápisnica N 1303/2018 , Nz 18858/2018
 • Podpisový vzor - Ing. Martin Kubík
 • Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady z 27.6.2018
 • účtovná závierka k 30.06.2018
 • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2018 - 06/2018.pdf
 • priebežná účtovná závierka k 30.09.2018
 • Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
 • Znalecký posudok 135/2018
 • Znalecký posudok 131/2018
 • Znalecký posudok 133/2018
 • Znalecký posudok 132/2018
 • Znalecký posudok 134/2018
 • rozhodnutie zo dňa 26.10.2018
 • výpis z hlasovania dozornej rady zo dňa 17.12.2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Udelenie prokúry - Ing. Zuzany Koštialovej zo dňa 07.04.2008
 • priebežná účtovná závierka k 31.3.2019
 • Notárska zápisnica N 1238/2019 Nz 12972/2019
 • Rozhodnutie zo dňa 25.6.2019
 • priebežná účtovná závierka k 30.6.2019
 • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2019 - 06/2019
 • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich sa 30.júna.2019
 • priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2019
 • Notárska zápisnica N 521/2011, Nz 19223/2011, NCrls 19743/2011 z 26.5.2011
 • notárska zápisnica N 1086/2011 zo dňa 25.10.2011
 • Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009, NCRls 14254/2009 z 30.4.2009
 • Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 2.06.2009
 • Skončenie funkčného obdobia - H. Ir. Philippe Marc Moreelsa
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2019
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
 • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2020
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.4.2020
 • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2020 - 06/2020
 • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2020
 • Notárska zápisnica N 555/07, Nz 31015/07, NCRls 30809/07
 • Notárska zápisnica N 1116/2014 Nz 23160/2014 NCRls 23611/2014 zo dňa 18.06.2014
 • Notárska zápisnica N 1075/2015, Nz 19572/2015, NCRls 20031/2015 z 5.6.2015
 • Výročná správa za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2010
 • Notárska zápisnica N 551/2005, Nz 41217/2005, NCR1s 40646/2005
 • Notárska zápisnica N 529/2004, Nz 49555/2004
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady Tatra Banky, a.s. dňa 12.12.2003 /prezenčná listina/
 • Výročná správa za rok 2003
 • Notárska zápisnica N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008
 • Notárska zápisnica N 407/2007, 22401/2007, NCRls 22310/2007
 • Notárska zápisnica N 370/2006, Nz 22636/2006, NCR1s 22535/2006 z 8.6.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2002
 • Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011, NCRls 41501/2011 z 25.10.2011
 • Notárska zápisnica N 795/2010, Nz 29942/2010, NCRls 30401/2010 zo dňa 24.08.2010
 • znalecký posudok č. 25/2017 zo dňa 16.02.2017
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rad z 2.3.2012
 • výročná správa 2012
 • Výročná správa za rok 2007
 • Výročná správa a.s. za rok 2001
 • Notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002
 • výročná správa 2008
 • Notárska zápisnica N 644/06, Nz 36479/06, NCRls 36351/06
 • Kúpna zmluva zo dňa 7.12.2011
 • Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady
 • Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2012, Rozhodnutie NBS
 • Znalecký posudok č. 206/2011
 • Priebežná účtovná zvierka k 30.9.2020
Dátum aktualizácie
01.12.2020
Domény