Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 23. mája 2018

Čl. I. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Služba - poskytovanie vypracovaných ekonomických a finančných ukazovateľov z údajov získaných z verejných databáz

1.2 Účet - zákaznícky účet na stránke IndexPodnikateľa.sk, identifikovaný prihlasovacím menom (emailom) užívateľa

1.3 Prevádzkovateľ:
IndexPodnikateľa s.r.o.
Dolná Mičiná 158, 974 01 Dolná Mičiná
IČO: 55970770
DIČ: 2122140075
(Ďalej len ako prevádzkovateľ)

1.4 Užívateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá si objednala a využíva služby portálu IndexPodnikateľa.sk.

Čl. II. Ochrana údajov

2.1 Užívateľ súhlasí so spracovaním údajov podľa článku Ochrana súkromia a ich uložením do internej databázy zákazníkov poskytovateľa.

Čl. III. Užívateľská zmluva

3.1 Zmluvnými stranami užívateľskej zmluvy sú prevádzkovateľ a užívateľ tak, ako je uvedené článku I. týchto podmienok používania.

Čl. IV. Predmet zmluvy

4.1 Pri poskytovaní služby prevádzkovateľ vytvorí užívateľovi podmienky najmä na prehliadanie vypracovaných ekonomických a finančných ukazovateľov, štatistických údajov, údajov o dlžníkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, údajov o dlžníkoch na daniach, údajov o spoločnostiach a ich zmenách.

4.2 Detailné informácie o predmetnej službe sú záujemcovi a užívateľovi prístupné na hlavnej stránke www.indexpodnikatela.sk a stránke poskytovaných služieb www.indexpodnikatela.sk/sluzby.

4.3 Služby nie sú použiteľné na právne účely a poskytovateľ nezodpovedá za obsah predmetných služieb, zverejnených informácií a dát, nakoľko tieto informácie spracúva z verejne dostupných zdrojov, pričom ich sám nevytvára. V databáze sa nachádzajú aj informácie a dáta, ktorých autorom je poskytovateľ (napríklad ekonomické ukazovatele a štatistiky, ukazovateľ IndexPodnikateľa) a sú výsledkom použitia vlastného spôsobu výpočtu. Používaním služieb súhlasíte so spôsobom a výsledkom výpočtov a nemáte právo na reklamáciu spôsobu výpočtu a výsledkov.

Čl. V. Práva a povinnosti užívateľa

5.1 Užívateľ je povinný pri objednávke služby korektne vyplniť svoje fakturačné údaje pre účely fakturácie služieb a komunikáciu s prevádzkovateľom. Užívateľ je povinný udržiavať svoje fakturačné údaje vždy aktuálne.

5.2 Používanie služby zaväzuje užívateľa zdržať sa akéhokoľvek obťažujúceho spôsobu využívania poskytovaných dát na účely, ktoré sú nezlúčiteľné s právami a slobodami dotknutej osoby, najmä na obťažovanie nevyžiadanou poštou alebo iné zneužívanie osobných údajov.

Čl VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.

6.2 Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa z bodu 6.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.), alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu).

6.3 Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.

6.4 Prevádzkovateľ má právo obmedziť používateľovi možnosti hromadného získavania informácií (napríklad exportovanie) tak aby bola ochránená jeho databáza.

6.5 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.

Čl VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

7.1 Cena za poskytnutie služby užívateľovi je zobrazená v cenníku.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov služby.

7.3 Platba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného a je nevratná.

7.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.