Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK

Tržby a výnosy
Zisk po zdanení
EBITDA
EVA
Index Podnikateľa
Vlastné imanie
Počet zamestnancov
Rok poslednej dostupnej ÚZ
Kontakt
Stav spoločnosti
Indikátor rizika
Rok založenia
Obor podnikania
1: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
2: Lesníctvo a ťažba dreva
3: Rybolov a akvakultúra
5: Ťažba uhlia a lignitu
6: Ťažba ropy a zemného plynu
7: Dobývanie kovových rúd
8: Iná ťažba a dobývanie
9: Pomocné činnosti pri ťažbe
10: Výroba potravín
11: Výroba nápojov
12: Výroba tabakových výrobkov
13: Výroba textilu
14: Výroba odevov
15: Výroba kože a kožených výrobkov
16: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17: Výroba papiera a papierových výrobkov
18: Tlač a reprodukcia záznamových médií
19: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20: Výroba chemikálií a chemických produktov
21: Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22: Výroba výrobkov z gumy a plastu
23: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24: Výroba a spracovanie kovov
25: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
26: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27: Výroba elektrických zariadení
28: Výroba strojov a zariadení i. n.
29: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30: Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31: Výroba nábytku
32: Iná výroba
33: Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
35: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
36: Zber, úprava a dodávka vody
37: Čistenie a odvod odpadových vôd
38: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
39: Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
41: Výstavba budov
42: Inžinierske stavby
43: Špecializované stavebné práce
45: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46: Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
47: Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
49: Pozemná doprava a doprava potrubím
50: Vodná doprava
51: Letecká doprava
52: Skladové a pomocné činnosti v doprave
53: Poštové služby a služby kuriérov
55: Ubytovanie
56: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
58: Nakladateľské činnosti
59: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60: Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
61: Telekomunikácie
62: Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63: Informačné služby
64: Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65: Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
66: Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
68: Činnosti v oblasti nehnuteľností
69: Právne a účtovnícke činnosti
70: Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
71: Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
72: Vedecký výskum a vývoj
73: Reklama a prieskum trhu
74: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
75: Veterinárne činnosti
77: Prenájom a lízing
78: Sprostredkovanie práce
79: Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
80: Bezpečnostné a pátracie služby
81: Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
82: Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
84: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
85: Vzdelávanie
86: Zdravotníctvo
87: Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88: Sociálna práca bez ubytovania
90: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
91: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
92: Činnosti herní a stávkových kancelárií
93: Športové, zábavné a rekreačné činnosti
94: Činnosti členských organizácií
95: Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96: Ostatné osobné služby
97: Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
98: Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
99: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
0: Nešpecifikovaný

Predmet podnikania