APIS TRADE Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 4 958
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 apk xl 3qb jn 3kj t9 z7g l72 0a7 6z dx4 y mr0
3 Tržby z predaja tovaru 008 iv 4f0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov kl cuj 58 xuw 6k ww1 gw ddp bi xiy v w8t
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0 pac
7 Aktivácia 0 6o1
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j n5w y 7ou l5e og er6 3n7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w ats e 4b6 6pk 29 sr tr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 s3k xx bo6 nq khk 9q b20 n08 nlp tj 16x ra zwn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 306 37 514 39 011
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3rk 3m 1mm 1 xpj 4c 4y5 h7 sj6 zf qui 3i aah
14 Služby vtj b kfx d tvi fu i3e 3 79j 5 dwx 3 ytn
20 Dane a poplatky atj q44 in mza h6l je5 3yn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a96 g xpc s 3m5 w 9kb q 2aw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e ree 0 0og
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p n n 2df
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ttm xiq tz -rf wmi -d ba6 -v1 lmp -tf 1b8
28 Pridaná hodnota -o2k m p24 26 -z srn l sg6 -t5 y2l -c3 2vf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 0 0
39 Výnosové úroky r 9 2
41 Ostatné výnosové úroky u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti w 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sro sj 1 380 8r6 2p2 u6k
49 Nákladové úroky c q3h
51 Ostatné nákladové úroky qnl
52 Kurzové straty 3p ni
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2g0 gy r tvl 5ka 2d1 mq5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rj5 -er -6 9d1 -4zn -7oc -9so
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t6q ff -a -mn 06x -4 wma -1t nz1 -uo ogw
57 Daň z príjmov dl2
58 Daň z príjmov splatná joi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -664 83 -6 -17 125 -4 658 -12 570 -20 685