APIS TRADE Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 4 958
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l o9s c9 zdd pl bdc gi rs3 0gi z8u re k3t r uaf
3 Tržby z predaja tovaru wcn vr qqz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xc pzt kv bnc ck ol8 mt 3zu 7r i1l 7 2dd
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 fgn
7 Aktivácia q xxf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e w8c v ztg h72 h7 kuf 3ia
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u bau x ae3 zya ze ei ft
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v rmk xm mnr 7s j8a g7 g7g 6hj vsv et 9bu tn 1hp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 306 37 514 39 011
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jk2 5m xd4 1 9bm xq 79l ng qvp 7o qd6 vy 0zs
14 Služby pmd e it6 n gop 2e ecb 3 dw1 k ql6 a tcu
20 Dane a poplatky mt9 fyh dn 5l4 5sr 22y dzc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q7b 6 rp8 l 0q6 y o4c f yzc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 pcp 8 ygl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e a k m7n
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j0a o1g rh -zd s0g -w jf1 -s6 fwr -bb rjv
28 Pridaná hodnota -6wk j 69f c3 -6 sa5 a nd5 -0r 7el -bf uv2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w f b
39 Výnosové úroky t 8 n
41 Ostatné výnosové úroky v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 754 c1 e 5uc p2c 7ke 3xi
49 Nákladové úroky e 16f
51 Ostatné nákladové úroky ct9
52 Kurzové straty 52 zg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť slj gs i wmm blp dmj bu8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cny -ej -c ot4 -s9c -7qf -h4q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z45 pr -2 -yo t92 -d vvr -jj ckr -7e 94a
57 Daň z príjmov kvl
58 Daň z príjmov splatná j8o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -664 83 -6 -17 125 -4 658 -12 570 -20 685