GREENIO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mn g2d km 45e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v6 rn6 b9 zzm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b 6we x jbl po iuw
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 6zq k goe
14 Služby d fz4 s kpt le 11b
15 Osobné náklady z oux u zto
20 Dane a poplatky wbm imw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ep
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b 4z8 c xkx j nka
28 Pridaná hodnota -q h1n 1 plf z ebo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4q lt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ak x0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oq -jo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -y qx0 l afx m j0b
57 Daň z príjmov gmr vsu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 000 540 1 763