Kategórie údajov podľa dotknutých osôb


1. Fyzické osoby podnikatelia

informácie o oprávnení na podnikanie, údaje o registrácii vo verejnom registri, vrátane identifikačných údajov (titul, meno, priezvisko), adresy alebo sídla podnikateľa, identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla, predmetu podnikania, zmien v oprávnení, iných zverejnených údajov o podnikateľovi z verejného registra (napr. exekúcie, likvidácie, zápisy v zoznamoch dlžníkov vrátane veriteľa a dlžnej sumy), kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo, webová stránka, ak boli zverejnené), údaje o povinne zverejnených zmluvách, zverejnené súdne rozhodnutia, týkajúce sa podnikateľa, finančné ukazovatele, najmä súvisiace s agendou DPH.

2. Členovia štatutárnych orgánov, spoločníci, akcionári alebo kontaktné osoby právnických osôb

Identifikačné údaje uvedené vo verejnom registri (titul, meno, priezvisko), adresa, kontaktné údaje, informácie o účasti na spoločnosti resp. funkcii (označenie funkcie, trvanie funkcie).

3. Iné dotknuté osoby

napr. veritelia - fyzické osoby, osoby, ktoré vydali zverejnené rozhodnutia v rámci svojej právomoci, - ich osobné údaje (najmä meno, priezvisko a funkcia príp. kontaktné údaje) nie sú systematicky spracúvané, avšak môžu byť uvedené v jednotlivých zverejnených rozhodnutiach.