Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely marketingu:


1. Kto sme a kde nás nájdete?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, spoločnosť IndexPodnikateľa, s.r.o., Dolná Mičiná 158, 974 01 Dolná Mičiná, IČO 55970770 (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „my“). Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť Vaše práve, môžete nás kontaktovať emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk

2. Aké údaje spracúvame na marketing, na akom základe a ako dlho.

Spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettrov (ďalej a vyššie tiež ako spracúvanie na marketing) máme na mysli spracúvanie Vášho mena, priezviska, emailovej adresy, na adresy z ktorej zasielame reklamné oznámenia a správy o našich aktivitách a službách (newslettre). Osobné údaje na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý udeľujete prostredníctvom našej webovej stránky www.indexpodnikatela.sk na dobu 3 rokov, súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, že ste naším zákazníkom, môžeme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať tiež na právnom základe oprávneného záujmu (priamy marketing). Voči tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať. Spracúvanie na základe oprávneného záujmu bude trvať maximálne po dobu 3 rokov od posledného odberu našich služieb.

3. Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov:

Pri poskytovaní služieb sa občas obraciame na spolupracovníkov a odborníkov a tí môžu mať prístup aj k Vašim osobným údajom, pre účely marketingu ide o poskytovateľa IT riešenia, spoločnosti so sídlom v EÚ.

4. Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii alebo emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo v nastaveniach Vášho účtu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

5. Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. To viete urobiť prostredníctvom linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii (odhlásite sa z emailovej komunikácie), alebo emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo v nastaveniach Vášho účtu.

6. Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v  prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva si môžete uplatniť osobne  v našej spoločnosti alebo emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov podľa Vášho bydliska či miesta práce.

7. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré údaje chránia pri prenose aj uložení, zabraňujú poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.