Zdroje našich dát


Zdroj Stránka, odkaz Aktualizácia Krajina
Obchodný register http://www.orsr.sk/ každé 3 dni SK
Živnostenský register http://www.zrsr.sk/ každých 7 dní SK
Register účtovných závierok http://www.registeruz.sk/ každý deň SK
Obchodný vestník https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx každý deň SK
Register úpadcov https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/ každý deň SK
Štatistický úrad https://slovak.statistics.sk/ každý deň SK
Finančná správa - Zoznam platiteľov DPH https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy každý deň SK
Finančná správa - Zoznam problémových platiteľov DPH https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy každý deň SK
Finančná správa - Zoznam zrušených platiteľov DPH https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy každý deň SK
Finančná správa - Zoznamy dlžníkov dane https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy každý deň SK
Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/evestnik každý deň SK
Sociálna poisťovňa https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s každý druhý deň SK
Všeobecná zdravotná poisťovňa https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html raz za mesiac SK
Poisťovňa Dôvera https://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov každý deň SK
Poisťovňa Union https://www.union.sk/zoznam-dlznikov raz za mesiac SK
Centrálny register pohľadávok štátu https://www.pohladavkystatu.sk/ každý deň SK
Súdne rozhodnutia https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie každý deň SK
Slovenské domény https://sk-nic.sk/ každý deň SK
Centrálny register zmlúv https://www.crz.gov.sk/ každý deň SK
Register záložných práv http://www.notar.sk/ každý deň SK
Novo vzniknuté firmy v ZRSR http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
každý deň SK
Register exekúcií https://cre.sk/ na vyžiadanie SK
Obchodní rejsřík http://wwwinfo.mfcr.cz každý deň CZ
Živnostensky rejstrík http://wwwinfo.mfcr.cz každý deň CZ
Insolvenční rejstřík https://isir.justice.cz každý deň CZ
Zoznam dátových schránok http://seznam.gov.cz/ na vyžiadanie CZ