Urbariát obce Zubrohlava - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 186 797 163 274
2 Neobežný majetok n d99 mo wki
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 722 14 892
12 Pozemky y cfj j cj8
13 Stavby y ld4 v b1v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i d0z
33 Obežný majetok s8k 52z z5x g29
34 Zásoby súčet fr5 20n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uq 0wx 44 mgx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -s r7h -sm q17
65 Iné pohľadávky 5i hba qp xj0
71 Finančné účty dh2 ooi 7b5 spi
72 Peniaze yja ruh v1r 6c5
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jq3 udx up0 hdo
80 Vlastné imanie 3fa a7g 17p poi
86 Ostatné kapitálové fondy 2d 8s2 77 mbq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 75 p4r f4 wax
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 97 n76 8g kwq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xz jmr x2 c6m
101 Záväzky bq qd0 zy ksn
102 Dlhodobé záväzky súčet 2is iz
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 h4 ln7 bu rnz
122 Krátkodobé záväzky súčet iy bmq ok wmy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 9kx e rnt
131 Záväzky voči zamestnancom f 2zt zl 2aq
133 Daňové záväzky a dotácie n 1ta w doj
135 Iné záväzky fo3 qt5