Urbariát obce Zubrohlava - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 186 797 163 274 99 696
2 Neobežný majetok l n2w c8 gic 4m gla
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 722 14 892 12 063
12 Pozemky j idk d 5h4 j 7jg
13 Stavby 8 pgh 1 jw6 l 90x
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 rwz h jg0
33 Obežný majetok 9qv d79 mx9 ila r7 duw
34 Zásoby súčet ln1 crx ba yok
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ni c43 kw dtx ns hfe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -e 3ji -i0 zoe -2y kl1
62 Sociálne poistenie dq6
63 Daňové pohľadávky a dotácie qre
65 Iné pohľadávky 7f b9n 49 tgo ev 3mt
71 Finančné účty zxg j5g wx2 qrm ib rvy
72 Peniaze btl 2u7 a7d 5zs gy 78v
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hsy 2rr y7m mac c3 bn8
80 Vlastné imanie 8mz vfp x03 fqw aj 1cb
86 Ostatné kapitálové fondy i4 9a3 8x yx0 1h 0ef
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rg erk 6t nf4 96 21p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s6 ht2 pl pzg 9j d78
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wo 6s9 mr dur 2 ti0
101 Záväzky 2j stf jj a4z 0c 54t
102 Dlhodobé záväzky súčet 3wi ei jy
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 29 r6t fj nkm
122 Krátkodobé záväzky súčet 1o z74 wr oz1 mi ri4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 all 9 xe5 j 31v
131 Záväzky voči zamestnancom w 832 wu 0ix vv jer
133 Daňové záväzky a dotácie r g7c e vcd 2 3zv
135 Iné záväzky utw t5l x5v