Literárny fond - Podrobnosti

Vložka číslo
400/B
Dátum vzniku
30.11.1994
Konanie menom spoločnosti
Riaditeľ v mene fondu navonok koná a podpisuje samostatne.
Predmety činnosti
 • podporca tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby a počítačových programov s osobitným zreteľom na: a) pôvodnú krásnu literatúru b) vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy c) novinárstvo a novinársku fotografiu d) prekladateľstvo e) divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie (od 20.1.2023)
 • vytváranie materiálnych podmienok na vznik nových literárnych, vedeckých novinárskych a umeleckých diel a umeleckých výkonov, ako i počítačových programov v jazyku slovenskom a jazyku národnostných menšín - občanov s trvalým pobytom na území SR: a) poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, cien, príspevkov na študijné cesty a iné formy podpôr v zmysle Zásad podpornej činnosti LF b) zriaďovanie a spravovanie nadácie c) zriaďovanie a správa domov a klubov (od 20.1.2023)
 • zriaďovanie právnických osôb a účelových zariadení a využívanie ich zisku v súlade s predmetom činnosti fondu (od 20.1.2023)
 • zobraziť ukončené
 • podporca tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby a počítačových programov s oosbytným zreteľom na: (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • pôvodnú krásu a literatúru (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • novinárstvo a novinársku fotografiu (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • prekladateľstvo (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • vytváranie materiálnych podmienok na vznik nových literárnych, vedeckých, novinárskych a umeleckých diel a umeleckých výrobkov, ako i počítačových programov v jazyku slovenskom a jazyku národnostných menšín - občanov s trvalým pobytom na území SR: (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • poskytovanie štipendií, tvorivých odmien cien, príspevkov na štúdijne cesty a iné formy podpôr v zmysle Zásad podpornej činnosti LF (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • zriaďovanie a spracovanie nadácie (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • zriaďovanie a správa domov a klubov (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • zriaďovanie právnických osôb a účelových zariadení a využívanie ich zisku v súlade s predmetom činnosti fondu (od 30.11.1994 do 19.1.2023)
 • ubytovacie služby (od 30.11.1994 do 27.9.1995)
 • pohostinská činnosť (od 30.11.1994 do 27.9.1995)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Literárny fond bol zriadený zákonom NR SR č. 13/1993 Z.z o umeleckých fondoch s účinnosťou od 1.1.1993. Štatút Literárneho fondu bol schválený ministerstvom kultúry SR dňa 1.11.1993. Starý spis: Po 814
 • Zápis o ex offo výmaze Inej právnickej osoby Literárny fond, so sídlom Grösslingova 55, 815 40, Bratislava, IČO: 00 225 681, zo dňa 11.1.2023, na základe § 768 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z. z., bol zrušený na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 48Exre/53/2023, v konaní o obnovení zápisu Inej právnickej osoby do obchodného registra, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2023.
 • Zápisnica zo zasadnutia rady fondu zo dňa 28.9.2005 - zmena sídla fondu z pôvodného Štúrova 14, Bratislava 815 40 na Grösslingova 55, Bratislava 815 40.
 • Rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia zo dňa 4.1.1995 vydané Obvodným úradom Bratislava I.
Uložené listiny
 • Zápisnica č. 5/2005 zo zasadnutia Rady fondu zo dňa 28.9.05
Dátum aktualizácie
26.06.2024
Domény