HYDROVRT a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
418/B
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať samostatne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu (od 2.9.2004)
 • vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický prieskum (od 2.9.2004)
 • realizácia vodohospodárskych stavieb : zdravotno - vodohospodárske stavby (od 11.9.1998)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 4.6.1996)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 4.6.1996)
 • lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby (od 4.6.1996)
 • zámočníctvo (od 4.6.1996)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 4.6.1996)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 4.6.1996)
 • údržba parkov a verejných priestranstiev (od 4.6.1996)
 • reklamná činnosť (od 4.6.1996)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 4.6.1996)
 • vŕtanie, budovanie, oprava a regenerácia studní (od 1.11.1993)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (od 1.11.1993)
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od 1.11.1993)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 1.11.1993)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 1.11.1993)
 • zobraziť ukončené
 • projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu (od 1.11.1993 do 1.9.2004)
 • vykonávanie technických prác pre hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, vykonávanie laboratórnych prác pre hydrogeologický prieskum (od 1.11.1993 do 1.9.2004)
 • nepravidelná autobusová doprava a taxislužba (od 11.9.1998 do 6.12.1999)
 • zabezpečenie ochrany majetku a osôb (od 4.6.1996 do 6.12.1999)
 • Vrtanie a zabudovanie studní, sond, hydro-geologických vrtov rôznych priemerov (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Odber vzoriek hornín a pozemných vôd a zabezpečovanie ich vyhodnotenia (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Čerpacie skúšky na stanovenie expoatačných vlastností studní spojené so stanovením kvality čerpanej vody (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Čistenie, opravy a regenerácia jestvujúcich studní (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Znižovanie hladín podzemných vôd pri zakladaní stavieb (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Vrtanie studní a čerpacie skúšky pre súkromný sektor (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Technické a terénne práce pri odstaňovaní havarijných znečistení podzemných a povrchových vôd, výroba a zabezpečovanie technologických zariadení, vlastnej nákladnej dopravy a servisných prác (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Montáže a stavebno - montážne práce na ekologických a iných objektoch (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Zabezpečovanie projektových, geodetických a iných prác súvisiacich s horeuvedenými činnosťami (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
 • Vykonávanie horeuvedených činností formou dodávok do zahraničia - zahranično - obchodná činnosť (od 29.4.1992 do 31.10.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 49989
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 14.10.2009
Dozorná rada
 • Miroslav Papp
  Marii Curie Sklodowskej 2
  85104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.09.2009
 • Andrej Tušim
  Mlynarovičova 16
  85103 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.09.2009
 • Zoltan Hakszer
  Dunajská 31
  93101 Šamorín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.09.2009
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.6.2015, č.k. 33Exre/229/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.7.2015.
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.2.2014, č.k. 33Exre/39/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2014.
 • Notárska zápisnica N 214/2009, Nz 33962/2009 zo dňa 06.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 58/2006, Nz 18661/2006, NCRls 18646/2006 zo dňa 16.05.2006.
 • Notárska zápisnica N 782/03, Nz 125988/03 napísaná dňa 22.12.2003 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvečujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (zmena formy a podoby akcií).
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.5.2004.
 • Zánik funkcie členky dozornej rady Zory Mistríkovej dňa 17.10.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1412/2002, Nz 1391/2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.11.2002. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Metoda Hrtánka - Popoliša dňa 11.11.2002.
 • Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.11.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notátrskej zápisnice č. N 326/99 Nz 326/9
 • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.5.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 152/98, Nz 151/98 spísaná notárom JUDr.Romanom Blahom.
 • Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia zo dňa 30.4.1997. Stary spis: Sa 822
 • Notárska zápisnica N 108/96, Nz 107/96 napísaná dňa 18.4.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 822
 • Notárska zápisnica N 132/95, Nz 131/95 zo dňa 25.5.1995. Stary spis: Sa 822
 • Zmeny stanov boli prijaté na valnom zhromaždení dňa 1. 7. 1993. /Not. zápisnica č. Nz 156/93/ Stary spis: Sa 822
Uložené listiny
 • Reštančná správa_HYDROVRT_4K-57-2013_30102023.asice
 • Prípis k žiadosti_HYDROVRT_4K-57-2013_30102023.asice
 • Reštančná správa_HYDROVRT_4K-57-2013_30102022.asice
 • Prípis k žiadosti_HYDROVRT_4K-57-2013_28102022.asice
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 33CbR/31/2011
 • Notárska zápisnica N 214/2009, Nz 33962/2009, NCRls 34485/2009 zo dňa 06.10.2009
 • Úplné znenie stanov z 29.09.2009
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Pavol Šturdzík zo dňa 12.5.2009
 • Notárska zápisnica N 58/2006, Nz 18661/2006, stanovy, účtovná závierka za rok 2005
 • notárska zápisnica z 30.11.2005
 • N 782/03, Nz 125988/03
 • Úplné znenie stanov z 18.11.2004
 • Rozhodnutie o zmene geologického oprávnenia
 • Zápisnica z dozornej rady z 17.05.2004
 • Podpisový vzor - RNDr. Viktor Janták, Anton Pálka
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002
 • Správa audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Podpisové vzory - Igor Tvaroška, Anton Palka, Martin Gavalda, Mgr. Martina Mistríková
 • Notárska zápisnica N 1412/202, Nz 1391/2002
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.11.2002
Dátum aktualizácie
04.06.2024