ČIPERKA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 91 wza
3 Tržby z predaja tovaru p8 7bg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b 8yw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 73i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu js irr f9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 032
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t 1ym
14 Služby lq 3zw
20 Dane a poplatky sly
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y 5pr kv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -e owa -ts
28 Pridaná hodnota -2 60v
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8u jw1 z qe2
42 Kurzové zisky uw 9af t 8k1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q41
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lnl
52 Kurzové straty ihd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ev9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti iw n8z z j7k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rh olu a 7ry
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 809 7 593