ČIPERKA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ag 9ie
3 Tržby z predaja tovaru 17 9zr
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c ae2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mjx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu la o12 0i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 032
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v sss
14 Služby it zwn
20 Dane a poplatky vc9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d b0q f6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d d29 -va
28 Pridaná hodnota -v 82j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gu jo1 g zhl
42 Kurzové zisky z1 e12 l sk9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti mvm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r4p
52 Kurzové straty zj3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ang
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti kp e0u f nrm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b3 ezi c wx5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 809 7 593