ČIPERKA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hm ha9 kn v52
3 Tržby z predaja tovaru ig bk8 go yt6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 77d u xjx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wkn may
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1xb 7up 4i cuc 2n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 48 033 50 032
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 70r n 4ob
14 Služby 61 yit ck e77
15 Osobné náklady 60i
16 Mzdové náklady q4p
18 Náklady na sociálne poistenie 8
20 Dane a poplatky c6c lnj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c9 y17 a s8x h5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v8 99e -7 7t1 -7x
28 Pridaná hodnota -p tx1 -p y9s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n vba ix o1h a 8uw
42 Kurzové zisky 1 o2c n7 avq n 19j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gjn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu up ydp dsa
52 Kurzové straty 2w r6r 0io
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bjp 2gk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3w 1gf 9k 5fi x g2q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0m lpe 2f 5j5 a a02
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -63 182 63 809 7 593