ČIPERKA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 39 556 57
33 Obežný majetok lp otp hm
34 Zásoby súčet 71 ir8
35 Materiál gk
39 Tovar iv njw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o9 by1 lw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wk fwv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3y m0p
62 Sociálne poistenie sy
63 Daňové pohľadávky a dotácie tq 4f
71 Finančné účty 8 zbg js
72 Peniaze bhj vd
73 Účty v bankách 8 lf0
74 Časové rozlíšenie súčet tkc
76 Náklady budúcich období krátkodobé ego
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1v sq5 5l
80 Vlastné imanie -pg6 mc5 -snk 88r -glo v1s
81 Základné imanie súčet q bcr k an0 1 3te
82 Základné imanie 0 l5k u dl7 j gn8
87 Zákonné rezervné fondy 10y ka7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r0q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -02k el2 -o5k mr0 -zqx zc1
99 Neuhradená strata minulých rokov -cdu g26 -con faj -635 wz4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0r zz2 y7 k36 1 i98
101 Záväzky 2p2 ooq 723 qux xbb ryl
102 Dlhodobé záväzky súčet 1yk emt ful 1n0 e63 nbc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 59f 4cr
122 Krátkodobé záväzky súčet d o30 g8x h9p
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 gxb kv
131 Záväzky voči zamestnancom l3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7
133 Daňové záväzky a dotácie u a0c irn
135 Iné záväzky vv8
141 Časové rozlíšenie súčet u0l
143 Výdavky budúcich období kratkodobé k6u