ČIPERKA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 57
33 Obežný majetok qr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 97
71 Finančné účty 76
73 Účty v bankách dn
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oz
80 Vlastné imanie -sg2 9sj -9e4 5v4
81 Základné imanie súčet m swm q r8z
82 Základné imanie 9 5wo g rb7
87 Zákonné rezervné fondy q2y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7iw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1o4 3ig -dkm teo
99 Neuhradená strata minulých rokov -huz 3b1 -9cj lmr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4w kqh y wy8
101 Záväzky 3ta p5s w6s 5zv
102 Dlhodobé záväzky súčet az1 ois 3qx aog
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ylw 92k
122 Krátkodobé záväzky súčet 55b 272
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6r
133 Daňové záväzky a dotácie oni
135 Iné záväzky kst