ČIPERKA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 57
33 Obežný majetok 13
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ua
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6z
71 Finančné účty hr
73 Účty v bankách c3
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ja
80 Vlastné imanie -w2a wi1 -4hb zl6
81 Základné imanie súčet u yuv m 51o
82 Základné imanie m r5y u 25c
87 Zákonné rezervné fondy 30e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ufz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hmn 4xu -x8r 428
99 Neuhradená strata minulých rokov -req sps -q8h m5z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xc lkg k fnc
101 Záväzky 3kg xo6 cvh h3u
102 Dlhodobé záväzky súčet 6t8 3xb dob msn
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ya9 ksd
122 Krátkodobé záväzky súčet dsy 5al
123 Záväzky z obchodného styku súčet a2
133 Daňové záväzky a dotácie oam
135 Iné záväzky uch