Kúpele Nimnica, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
295/R
Dátum vzniku
01.11.1995
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva.
Základné imanie
3 593 905,61 €
Predmety činnosti
 • organizovanie voľného času detí a seniorov (od 16.7.2011)
 • poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť (od 16.8.2007)
 • poskytovanie komplexnej kúpeľnej liečby v súlade s platnými predpismi (od 16.8.2007)
 • reklamná činnosť (od 25.3.2004)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach (od 24.9.2002)
 • reštauračné stravovanie (od 24.9.2002)
 • prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom ich zariadenia (od 24.9.2002)
 • prevádzkovanie odstavných plôch (od 24.9.2002)
 • poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností (od 24.9.2002)
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 26.1.2001)
 • pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyzistria, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekársky mi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov (od 31.10.1995)
 • okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty občanom SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta (od 31.10.1995)
 • spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb (od 31.10.1995)
 • poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. dopĺňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod. (od 31.10.1995)
 • zabezpečovať rozvoj prírodných a liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické a hygienické parametre (od 31.10.1995)
 • zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia tých zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (od 31.10.1995)
 • zabezpečovať udržiavenie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel (od 31.10.1995)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.1995)
 • nákup a predaj surovín (od 31.10.1995)
 • práčovňa (od 31.10.1995)
 • záhradnícke služby (od 31.10.1995)
 • bufet - lahôdky (od 31.10.1995)
 • kaviareň (od 31.10.1995)
 • zobraziť ukončené
 • zmenárenská činnosť (od 31.10.1995 do 24.6.2009)
 • v súlade so zák. č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi, poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia (od 31.10.1995 do 15.8.2007)
 • komplexnú kúpeľnú liečbu poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným ako prílohu č. 3 k zákonu č. 98/1995 Z.z. (od 31.10.1995 do 15.8.2007)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 108270
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 28.03.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • PhDr. František Halmeš
  Dedovec 1081/107
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.09.2018
  Názov funkcie: predseda
 • Mgr. Martin Pavlík
  Dedovec 1039/65
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.09.2018
  Názov funkcie: podpredseda
 • Ing. Miloš Michalec
  Milochov 103
  01706 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.09.2018
  Názov funkcie: podpredseda
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2003 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 278/2003, NZ 102616/2003 zo dňa 7.11.2003) schválilo zmenu stanov a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 30.10.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
 • Dozorná rada na zasadnutí dňa 06.06.2003 zvolila člena predstavenstva po doručení žiadosti MUDr. Janky Lényiovej o uvoľnenie z predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.06.2003 bol zvolený predseda predstavenstva.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 93/2002, Nz 93/2002 zo dňa 2.5.2002).
 • Na zasadnutí dozornej rady dňa 14.6.2001 dozorná rada zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Františka Marthausa, ukončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Štrbáňa z dôvodu úmrtia dňa 10.6.2001 a zvolila nových členov predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 18.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 7/2001, NZ 8/2001 zo dňa 16.1.2001) schválilo zmenu stanov a.s.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99 zo dňa 23.8.1999) schválilo zmenu stanov, dodatok č. 5.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.3.2000 (notárska zápisnica N 82/2000, Nz 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. - ( Dodatok č. 4 k stanovám a.s.) a o zmenách v orgánoch a.s.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.8.1999 (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99) rozhodlo o zmene stanov a.s. Dozorná rada a.s.na zasadnutí dňa 23.8.1999 rozhodla o zmene v orgánoch a.s.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 186/98, NZ 193/98 zo dňa 01.06.1998 - doplnenie členov dozornej rady.
 • Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 133/97 zo dňa 20.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
 • Na valnom zhromaždení dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 946
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 946
Uložené listiny
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica N 3/2006, NZ 497/2006
 • Zápisnica z MVZ
 • Prehlásenie člena predstavenstva
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Zápisnica z rokovania DR
 • Výročná správa za rok 2006
 • Notárska zápisnica N 105/2007 NZ 27417/2007
 • Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR
 • Oznámenie o splnení podmienky
 • Výročná správa za rok 2007
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z voľby člena dozornej rady - 06.06.2008
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2008
 • Výročná správa za r. 2008
 • Úplné znenie STANOV
 • Výročná správa 2009
 • Zápisnica z voľby člena DR
 • Záznam zo zasad. predstavenstva
 • Výročná správa 2010
 • Osvedčenie o živ. oprávnení
 • Výročná správa spoločnosti za rok 2011
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.jpg
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 4.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Not. zápisnica N 278/2003, NZ 102616/2003
 • Not. zápisnica N 138/2004 NZ 53087/2004
 • Návrh zmluvy o zlúčení
 • Notárska zápisnica N 156/2005 NZ 51670/2005 NCRls 51022/2005
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z DR
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 1.jpg
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 2.jpg
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Dodatok správy audítora
 • Výročná správa za rok 2004
 • Zápisnica zo dňa 29.10.2004
 • Zápisnica zo dňa 12.11.2004
 • Zápisnica zo dňa 19.11.2004
 • Záznam zo zasad. predstavenstva zo dňa 9.11.2004
 • Podpisový vzor Mgr. Martina Pavlíka
 • Podpisový vzor Anny Valjaškovej
 • Podpis. vzor čl. predstavenstva: Mgr. Martin Pavlík, Ivica Kulmanová
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa za r. 2003
 • Podpis. vzory predstavenstva a doz. rady
 • Uznesenie predstavenstva, Prez. listina
 • Zápisnica z rokovania doz. rady, Prez. listina
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva
 • Uznesenie Dozornej rad
 • Záznam zo zasadnutia predstavenstva, uznesenie zo zasadnutia predstavenstva, prez. listina
 • Not. zápisnica N 309/02 Nz 309/02
 • Konsolidovaná súvaha, Výkaz ziskov a strát, Príloha ku konsolidovanej účt.závierke za rok 2001, Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Podpisový vzor čl. DR
 • Not. zápisnica N 93/02 NZ 93/02
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
10.12.2019
Domény