RONA, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
299/R
Dátum vzniku
02.01.1996
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sa vykoná tak, že k natlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Predmety činnosti
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 6.10.2020)
 • vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 14.9.2017)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 13.12.2014)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 13.12.2014)
 • vedenie účtovníctva (od 24.2.2009)
 • výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny (od 30.9.2003)
 • výroba strojov pre sklársku výrobu (od 1.1.2003)
 • výroba kartónov a povrchová úprava (od 1.1.2003)
 • výroba drevených obalov (od 1.1.2003)
 • prípadné práce pre stavbu (od 1.1.2003)
 • prevádzka múzeí a galérií (od 1.1.2003)
 • maloobchod so sklárskymi výrobkami (od 1.1.2003)
 • veľkoobchod so sklárskymi výrobkami a porcelánom (od 1.1.2003)
 • prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva (od 1.1.2003)
 • služba polygr. priemyslu - rozmnožovanie tlačív (od 1.1.2003)
 • výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo (od 1.1.2003)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 1.1.2003)
 • prenájom iných dopravných zariadení (od 1.1.2003)
 • údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel (od 1.1.2003)
 • hromadná osobná nepravidelná doprava (od 1.1.2003)
 • nákladná cestná doprava (od 1.1.2003)
 • overovanie výčapných sklárskych nádob na základe osobitného poverenia (od 1.1.2003)
 • skladovanie (od 1.1.2003)
 • prenájom motorových vozidiel (od 1.1.2003)
 • prevádzkovanie železničnej vlečky (od 1.1.2003)
 • staviteľ - vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 1.1.2003)
 • prevádzkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 1.1.2003)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na šport a oddychové činnosti (od 1.1.2003)
 • činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov (od 1.1.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných činností (od 1.1.2003)
 • poskytovanie služieb v oblasti informatiky (od 1.1.2003)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 1.1.2003)
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od 1.1.2003)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností: a/ sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, b/ prenájom nehnuteľností spojený s čistiacimi a upratovacími službami (od 11.6.1999)
 • čistiace a upratovacie služby (od 11.6.1999)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 11.6.1999)
 • sprostredkovanie dopravy (od 11.6.1999)
 • poskytovanie služieb colnej deklarácie (od 11.6.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi / v rozsahu voľných živností/ (od 11.3.1996)
 • výroba a spracovanie skla (od 11.3.1996)
 • veľkoobchod v rozsahu ohlasovacej živnosti (od 2.1.1996)
 • sprostredkovanie obchodu (od 2.1.1996)
 • maloobchod mimo riadnej predajne (od 2.1.1996)
 • podnikateľské poradenstvo (od 2.1.1996)
 • reklamné činnosti (od 2.1.1996)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 2.1.1996)
 • výskum trhu (od 2.1.1996)
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 2.1.1996)
 • automatizované spracovanie dát (od 2.1.1996)
 • databanky (od 2.1.1996)
 • spracovanie dát a súvisiace činnosti (od 2.1.1996)
 • činnosti vzťahujúce sa k počítaču (od 2.1.1996)
 • výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky (od 2.1.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 4,45 €
 • Počet: 1036589
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 20.02.2024
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 10,00 €
 • Počet: 184666
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 20.02.2024
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Viera Levková
  Púchovská cesta 124/12
  02061 Lednické Rovne
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2022
 • Marián Mierný
  Majerská 179
  02061 Lednické Rovne
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2022
 • Alica Brnková
  Na Kopánke 257
  02061 Lednické Rovne
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2022
 • Alena Hanáková
  Kaštieľska 414
  01853 Bolešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2022
 • Darina Vačková
  Hollého 1925/18
  02001 Púchov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2022
 • Stanislav Biroš
  Piaristická 276/46
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2022
Ďalsie právne skutočnosti
 • Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 3.7.2003 (notárska zápisnica N 204/03, NZ 55471/03 zo dňa 3.7.2003), rozhodlo o zmene sídla spoločnosti, rozšírení predmetu činnosti, schválilo zmenu členov Dozornej rady a stanov a.s. prijatím dodatku č. 1 k stanovám spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie dňa 26.09.2002 (notárska zápisnica N 227/2002, NZ 228/2002 zo dňa 26.09.2002) schválilo zmenu stanov spoločnosti, ktoré v § 19 obsahujú poverenie predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti na obdobie 5 rokov podľa § 210 Obchodného zákonníka o 250 000 000 Sk, najviac však o 50 000 000 Sk za rok. Zároveň rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti RONA a.s., Schreiberova ul., Sklárske múzeum, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 642 403 s obchodnou spoločnosťou RONA CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 562 566 a schválilo zmluvu o zlúčení zo dňa 26.09.2002. Obchodná spoločnosť RONA a.s., Schreiberova ul., Sklárske múzeum, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 642 403 preberá celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti, vrátane neznámych zaniknutej obchodnej spoločnosti RONA CRYSTAL a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne, 020 61, IČO 31 562 566, je jej univerzálnym právnym nástupcom.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2001 (notárska zápisnica N 346/2001, NZ 285/2001 zo dňa 12.12.2001) schválilo zmenu Stanov a.s. a prijalo úplné znenie Stanov a.s.
 • Valné zhromaždenie schválilo dňa 7.6.2001 zvýšenie základného imania a prijalo nové Stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 148/2001, NZ 120/2001 zo dňa 7.6.2001).
 • Valné zhromaždenie schválilo dňa 15.11.2000 zvýšenie základného imania a prijalo nové Stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 291/2000, NZ 241/2000 zo dňa 15.11.2000).
 • Riadne valné zhromaždenie dňa 7.7.2000 schválilo zmenu stanov a.s. a úplné znenie stanov a.s.a zmeny v orgánoch a.s. (notárska zápisnica N 127/2000, Nz 102/2000 z 7.7.2000).
 • Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 31.1.2000 Dodatok č. 1 k stanovám obchodnej spoločnosti spísaný formou notárskej zápisnice č. N 20/2000, NZ 22/2000.
 • Valné zhromaždenie dňa 14.12.1999 rozdhodlo o zmene člena dozornej rady a.s.
 • Valné zhromaždenie dňa 3.12.1999 schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 293/99, NZ 231/99).
 • Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 26.11.1998 zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 339/98, NZ 261/98).
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.2.1996 bola založená zmena stanov. Stary spis: Sa 974
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.D.S., spol. s r.o. so sídlom v Lednických Rovniach, Schreiberova ul., Sklárske múzeum, IČO: 31 105 998, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli S.r.o. vl. č. 6263/S. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti B.D.S., spol.s r.o. Stary spis: Sa 974
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
 • Podpisové vzory členov predstavenstva
 • Notárska zápisnica N 7/2024, NZ 4269/2024
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor 1.
 • Podpisový vzor 2.
 • Podpisový vzor 3.
 • Podpisový vzor 4.
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • ÚZ stanov
 • Notárska zápisnica N 105/2020, NZ 27351/2020
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 142/2018, NZ 23997/2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • STANOVY
 • Notárska zápisnica N 113/2017/Osv. o priebehu MVZ/
 • ŽL
 • Zápisnica z VZ
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • - Správa audítora
 • Správa audítora - dodatok
 • Konsolidovaná Výročná správa za rok 2013
 • Notárska zápisnica N 219/2014 /Zápisnica z VZ/
 • Výročná správa za rok 2013
 • - Oznámenie o schválení účt.závierky
 • Správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Konsolidovaná výročná správa 2012
 • Konsolidovaná účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Správa nezávislého audítora, dodatok
 • Výročná správa 2012
 • Konsolidovaná výročná správa 2011
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
 • listina pritomnych na VZ
 • protokol z DR
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa spoločnosti 2011
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
 • Protokol o výsledku volieb
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Výročná správa 2010
 • čestné vyhlásenie o zmene bydliska Ing.Petra Vačku
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Konsolidovaná výročná správa 2008
 • Výročná správa za r. 2008
 • Správa o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky za r. 2008
 • Správa nezávislého audítora 2008
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Not. zápisnica N 7/2009 NZ 1901/2009
 • Úplné znenie stanov
 • Živnostenský list
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2007
 • Podpisové vzory konateľov - Ing. Pavol Brnka, Ing. Štefan Hanák, Ing. Peter Vačko, Ing. Stanislav Biroš
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa za r. 2006
 • Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Správa audítora 2005
 • Výročná správa za r. 2005
 • Úplné znenie stanov a.s.
 • Notárska zápisnica N 157/2005 NZ 28659/2005 NCRls 28301/2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2004
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2004
 • Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa skupiyn RONA za rok 2004
 • Protokol o výsledku volieb člena DR
 • Záverečný protokol z výsledku volieb členov DR
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jiří Novotný, Ing. Radomír Matějček
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Radomír Matějček
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa za r. 2003
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2003
 • Protokol o výsledkuý volieb člena DR
 • Podpisové vzory čl. DR
 • Konsolidovaná účtovná závierka a Ročná účtovná závierka za rok 2002
 • Not. zápisnica N 204/03 NZ 55471/03
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Not. zápisnica N 227/2002, NZ 2228/2002, Zmluva o zlúčení, STANOVY, Ročná účtov. závierka za rok 2001, Výročná správa r. 2001
 • Návrh zmluvy o zlúčení akc. spoločností, STANOVY, Znal. posudok č. 74/2002, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Príloha k účtov. záv. k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
06.05.2024