SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov - Podrobnosti

Vložka číslo
249/P
Dátum vzniku
14.12.1995
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z konajúcich musí byť vždy predseda predstavenstva.
Predmety činnosti
 • Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie (od 6.6.2015)
 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane (od 24.10.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 24.10.2014)
 • čistiace a upratovacie služby (od 24.10.2014)
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 28.5.2001)
 • prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) (od 28.5.2001)
 • výroba strojných zariadení a súčastí (okrem elektro častí) (od 28.5.2001)
 • predaj strojných zariadení a súčastí (od 28.5.2001)
 • obchodná činnosť v stavebníctve (od 28.5.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 28.5.2001)
 • činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (od 28.5.2001)
 • podnikateľské poradenstvo (od 28.5.2001)
 • automatizované spracovanie dát (od 28.5.2001)
 • sekretárske služby a kopírovacie práce (od 28.5.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 28.5.2001)
 • revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, priemyselných plynovodov a odberných plynových zariadení v budovách podľa STN 38 6420 a STN 38 6441 na zemný plyn (od 3.10.1996)
 • revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m do menovitej rýchlosti zdvihu 0,71 m/sek vrátane (od 3.10.1996)
 • revízie elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A (od 3.10.1996)
 • revízie zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5 000 kg (od 3.10.1996)
 • opravy a rekonštrukcie pásových horúcovodných kotlov 3. triedy v rozsahu rúrkových častí kotlov 3. triedy z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí triedy 11 a 12 do max. konštrukčného pretlaku 1,6 MP a do teploty 200 stupňov celzia (od 3.10.1996)
 • revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových nádob stabilných (od 3.10.1996)
 • opravy a montáž vodomerov na studenú a teplú vodu, indukčných a mechanických meračov tepla, detektorov spáliteľných plynov a pár v zmysle STN 070703 (od 3.10.1996)
 • cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava (od 3.10.1996)
 • projektovanie, opravy, údržba, rekonštruk- cia a modernizácia technologických zariadení a tepelných zdrojov (od 21.2.1996)
 • výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody (od 21.2.1996)
 • správa bytového fondu a nebytových priesto- rov a základné služby spojené s prenájmom (od 14.12.1995)
 • opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba inžinierskych sietí a objektov komplexnej bytovej výstavby (od 14.12.1995)
 • zobraziť ukončené
 • projektovanie, opravy, údržba,rekonštrukcia a modelizácia technologických zariadení te- pelných zdrojov (od 14.12.1995 do 20.2.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 91909
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 27.01.2010
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 6.11.2002.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 20.6.2000.
 • Zmena stanov schválená VZ dňa 23.4.1996. Stary spis: Sa 695
 • Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.11.1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 695
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica_MVZ_15 05 2024_podpísaná.asice
 • Prezenčná listina akcionárov_MVZ_15 05 2024_podpísaná.asice
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie člena DR_Marcinková_podpísaný.asice
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie predseda predstavenstva_Gašparíková_podpísaný.asice
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie člena predstavenstva_Budzák_podpísaný.asice
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2023
 • Zápisnica z MVZ
 • Prezenčná listina akcionárov
 • prof. Ing. Miroslav Rimár - Súhlas s vymenovaním a podpisový vzor
 • Ing. Radovan Gajdošík - Súhlas s vymenovaním a podpisový vzor
 • Súhlas s menovaním do funkcie
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Suhlas s vymenovanim Caputa
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Prezenčná listina akcionárov_VZ_16 05 2022_podpísaná.asice
 • Zápisnica z VZ_16 05 2022_podpísaná.asice
 • Súhlas s vymenovaním za člena predstavenstva_FRAŇO_podpísaný.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • Prezenčná listina akcionárov.zep
 • Zuzana Tkáčová - súhlas s menovaním za člena dozornej rady.zep
 • Prezenčná listina z MVZ - 30.11.2020.zep
 • JUDr. Hartmann - PV
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • SPRAVBYTKOMFORT - zápisnica, prezenčná listina, plnomocenstvo.zep
 • SPRAVBYTKOMFORT - Ing. Michal Pasák, MBA - podpisový vzor a súhlas.zep
 • SPRAVBYTKOMFORT - Ing. Matej Šanta - podpisový vzor a súhlas.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Notárska zápisnica + opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 20.06.2019.zep
 • Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním - Sedlák.zep
 • Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním - Jakab.zep
 • Súhlas s menovaním do funkcie clena dozornej rady - Čupa.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • SPRAVBYTKOMFORT - Zápisnica z MVZ.zep
 • Súhlas s vymenovaním za člena dozornej rady - Kamil Čermák.zep
 • Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
 • Vzdanie sa funkcie Bloch.zep
 • Vzdanie sa funkcie Schuch.zep
 • Podpisovy vzor.zep
 • Suhlas.zep
 • Plnomocenstvo - Hanova.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • SPRAVBYTKOMFORT - súhlas s vymenovaním za člena dozornej rady.zep
 • SPRAVBYTKOMFORT - zápisnica z VZ + prezenčná listina.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Spravbyt - notárska zápisnica.zep
 • Spravbyt - plnomocenstvo.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Notárska zápisnica, listina akcionárov, stanovy.zep
 • Listina prítomných.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Notárska zápisnica, prezenčná listina akcionárov, splnomocnenie.zep
 • Stanovy spoločnosti.zep
 • Stanovy spoločnosti - strana 27.zep
 • Stanovy spoločnosti - osvedčenie o pravosti podpisov.zep
 • zmluva o zlúčení.zep
 • Notárska zápisnica predstavenstvo.zep
 • Notárska zápisnica VZ.zep
 • Stanovy a.s..zep
 • Zakladateľská listina SPRAVBYTKOMFORT s.r.o..zep
 • návrh zmluvy o zlúčení
 • splnomocnenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účt. záv. 2012 + audit
 • účt. záv. 2011 + audit.
 • zápisnica z MVZ
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica
 • účt. záv. 2008
 • rozhodnutie o zmene
 • úplné znenie stanov
 • podpisový vzor - N. Banduričová
 • zápisnica z VZ
 • podpisový vzor- M. Bloch
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
 • not. záp. N 347/2007
 • účt. záv. 2006
 • záznam zo zasadnutia DR
 • účt. záv. 2005
 • not. záp. N 193/06
 • znalecký posudok č. 1/2006
 • účt. záv. 2004 + výr. správa + audit. správa
 • podpisové vzory - K. Caspari, P. Minarik
 • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
 • účt.záv. 2002+výročná správa
 • podpisové vzory - P.Skok, V.Valovič, M.Lukáč, E.Liba, Š.Blichár
 • not.záp. N 744/02+stanovy
 • účt.záv. 2001+výr.správa
Dátum aktualizácie
28.05.2024
Domény