MAX SLOVAKIA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 3 862 748 3 716 842 3 917 335 3 966 322 3 616 676
2 Neobežný majetok 3 ii2 hwk q 3zh 924 s 25t ypr x rds v21 q qzy pdv
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s bc8 j qwh i laz q gcw 0 o17
5 Softvér 7 060 7 060 7 060 7 060
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 747 795 3 689 852 3 823 022 3 714 629 3 555 780
12 Pozemky h nv8 qj8 c j5m 6gk 3 pmt 1qr 3 7ho 667 h 114 n94
13 Stavby f d0d 05w t 7n3 ooz 0 ye9 aql t c53 fa5 e mpn 44s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pvt 4ch eah 47a 21u 2vl khj xi9 ukb e47
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 96 783 105 116 8 667
33 Obežný majetok 2tl b6a tc ip8 g8 bfg mli id4 nn eym
34 Zásoby súčet y uzz mg x3
39 Tovar 4 wjo mk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet oc nxd n rux h5 5bs v3 z2s 0 r3l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dj agk q qcb c g8p 7m 1u3 6 yy1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e7 ma1 q fde iq eoe v kai
63 Daňové pohľadávky a dotácie s5w e5f f gjf
65 Iné pohľadávky -i 4dr b dug d 2lm
71 Finančné účty p9 t5f o2 txb qx gsc ba8 546 jx pyp
72 Peniaze pk kfv k dio 51 c3t isp k38 3h 95j
73 Účty v bankách a za4 d dwg 6x snm g m5l
74 Časové rozlíšenie súčet jx yv j1
76 Náklady budúcich období krátkodobé za 4v 2a
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 qea 925 2 3l3 yxx 7 vwg tbp q it1 d23 d on6 32c
80 Vlastné imanie -l9 h96 -lu ns7 63 4vw un qre bf0 cqu
81 Základné imanie súčet c lrh v 014 t q0b e ld6 9 7uw
82 Základné imanie 9 zk1 a qp4 5 d6y v hrk 4 pxo
86 Ostatné kapitálové fondy 6v6 pm6 crc hra w 0pu q6i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d s0b -fm tfw -n2 8bk -or sjb -4ac fps
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o c5d 9 v0p q0 hzn zj x4w
99 Neuhradená strata minulých rokov -f1 5kd -yn tlf -rd cui -n03 neg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l7 fw9 -b0 hzx f5 xha -9g kkv -ua n2y
101 Záväzky z a3n 6bb 7 oob ktk j 9ak p3v l txt wyx 3 4ry iak
102 Dlhodobé záväzky súčet wen 18o g 919 o10 u29 23g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7qd clt dc2 8va
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 8bf o2o h 01w rzz j1 6h4 a n03 dp3 j 5xw 8t3
123 Záväzky z obchodného styku súčet mw abk ww qks xn to0 fqd ruq 97 k61
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2z 1ah dgv r32 sb vp8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 asa 93n r 6h1 r99 4re ice
131 Záväzky voči zamestnancom h n7g 8 yvx w a22 v cc1 k 090
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m q03 bvg i hbh s 61j
133 Daňové záväzky a dotácie s 2ic a qwv tg 3n0 j ox1 gi sir
135 Iné záväzky 2 3m8 e46 i taa 2yj 1k7 4 3bn cdk 3 qnf jmn
140 Krátkodobé finančné výpomoci h 23k r70 o gtc gqw