Hydronika Nekr Sk s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4dj 3bm hsa ohd n7 tbn 5 24r t a00
3 Tržby z predaja tovaru 1dl mll lfd m9o y1 urq zcr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9 3w5
5 Tržby z predaja služieb 5 747 6 602 790
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d fll
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x1 e0y 8 xsx 1 1 8xm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z34 7m0 gm1 9s2 yr gtg 7cc 2ax b zwr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 257 118 99 577 28 672 604
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a gs6 o nhx s nst
14 Služby ir ugf 7h tzx gr r33 wlp qfn
15 Osobné náklady wzq
19 Sociálne náklady nsd
20 Dane a poplatky 06i hsj p8r 4bm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j ffa d 1y9
25 Opravné položky k pohľadávkam t4g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uc oip g3 t xq 8 orq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s knx -l v88 -c p13 0yg -th0 -kxs
28 Pridaná hodnota m phi -n 9m3 -z0 4vb 9tw -5y5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 2yi s2m 1qh
39 Výnosové úroky a0 e4 8
42 Kurzové zisky e ptr 6hc pr6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d s2w s kmp of0 2h b
52 Kurzové straty w 52k o juj 2ds
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kgc 1hd 9dz ew j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti t 1lm -5r4 -v9q -ob -y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 o4w -p tfk -t 1co dxx -xsn -z4h
57 Daň z príjmov 9an t 1it rum osd zid
58 Daň z príjmov splatná p0n x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 618 -8 732 -8 727 642 -114 -279 -960 -960 -960 -480