Hydronika Nekr Sk s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fbj zdd c5b dg8 v0 op1 6 pz0 7 edk
3 Tržby z predaja tovaru fwg gmw shb p4q vh cfj 78f
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u qj2
5 Tržby z predaja služieb 5 747 6 602 790
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d ag6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bc i6r d rap y d m0x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hyr ee8 6ka 5mi 14 vin vyt b4n r hmt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 257 118 99 577 28 672 604
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 dej f 37l j adf
14 Služby 4v zyk nk ncs 08 c9u 6kd rsq
15 Osobné náklady pvy
19 Sociálne náklady ldj
20 Dane a poplatky os4 r39 vaw 32y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j 9tb e xah
25 Opravné položky k pohľadávkam h64
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ho xzj o2 2 e0 a xf2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 vnq -y h0l -7 xes juk -rec -u3m
28 Pridaná hodnota o 012 -3 29f -53 e07 d11 -02b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 lll mbn uxi
39 Výnosové úroky op is s
42 Kurzové zisky e 7fa y29 mh4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t fo6 t s3b ym7 7w u
52 Kurzové straty 7 upq 0 6ln qu8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v1v hvs b8c 7y 8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v 732 -x10 -vmk -bg -d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 x5f -s cgi -c g0l goy -jc1 -2fm
57 Daň z príjmov yab p 6s5 v20 0km xyk
58 Daň z príjmov splatná pp3 n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 618 -8 732 -8 727 642 -114 -279 -960 -960 -960 -480