LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Podrobnosti

Vložka číslo
155/S
Dátum vzniku
29.10.1999
Konanie menom spoločnosti
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
Predmety činnosti
 • Chránený chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu (od 13.5.2023)
 • Chov koní a činnosti spojené s chovom koní a predaj koní (od 13.5.2023)
 • píliarska výroba a impregnácia dreva (od 1.1.2023)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 1.1.2023)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 5.4.2022)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 5.4.2022)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 5.4.2022)
 • Dizajnérske činnosti (od 23.11.2021)
 • Fotografické služby (od 23.11.2021)
 • Informačná činnosť (od 23.11.2021)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 23.11.2021)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.1.2018)
 • vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva (od 21.9.2017)
 • činnosť odborného lesného hospodára (od 10.6.2017)
 • výroba hroznového vína (od 10.6.2017)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 10.6.2017)
 • prevádzkovanie múzea (od 10.5.2008)
 • prevádzkovanie knižnice (od 10.5.2008)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 10.5.2008)
 • vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva (od 10.5.2008)
 • organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva (od 10.5.2008)
 • preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami (od 10.5.2008)
 • vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (od 8.12.2007)
 • prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb (od 23.11.2006)
 • prevádzkovanie strelnice (od 24.6.2005)
 • mäsiarstvo a údenárstvo (od 9.12.2002)
 • vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch (od 9.6.2000)
 • zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku (od 9.6.2000)
 • výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika (od 9.6.2000)
 • zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži (od 9.6.2000)
 • pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce (od 9.6.2000)
 • stolárske práce (od 9.6.2000)
 • porez guľatiny (od 9.6.2000)
 • pilčícke práce (od 9.6.2000)
 • približovanie dreva (od 9.6.2000)
 • výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (od 9.6.2000)
 • výroba nástrojov (od 9.6.2000)
 • zámočnícke práce (od 9.6.2000)
 • kovoobrábanie (od 9.6.2000)
 • oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov (od 9.6.2000)
 • oprava motorových vozidiel (od 9.6.2000)
 • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 9.6.2000)
 • opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 9.6.2000)
 • automatizované spracovanie dát (od 9.6.2000)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 9.6.2000)
 • inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb (od 9.6.2000)
 • projektovanie stavieb: lesné cesty, technológia drevoskladov (od 9.6.2000)
 • projektovanie stavieb: hradenie bystrín, pozemné stavby, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie, projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov, projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie, projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn, projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu, projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice (od 9.6.2000)
 • geodetické a kartografické práce (od 9.6.2000)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 9.6.2000)
 • prenájom nehnuteľných vecí (od 9.6.2000)
 • upratovacie práce (od 9.6.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 9.6.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 9.6.2000)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 9.6.2000)
 • nákladná cestná doprava (od 9.6.2000)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 9.6.2000)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 9.6.2000)
 • pohostinská činnosť (od 9.6.2000)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 9.6.2000)
 • trhacie práce (od 9.6.2000)
 • správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (od 29.10.1999)
 • užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov (od 29.10.1999)
 • zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií (od 29.10.1999)
 • záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov (od 29.10.1999)
 • zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese (od 29.10.1999)
 • výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva (od 29.10.1999)
 • predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby (od 29.10.1999)
 • zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia (od 29.10.1999)
 • zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania (od 29.10.1999)
 • výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu (od 29.10.1999)
 • lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 29.10.1999)
 • ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa (od 29.10.1999)
 • drevárska výroba (od 29.10.1999)
 • strojárska výroba (od 29.10.1999)
 • projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe (od 29.10.1999)
 • zememeračské a geodetické práce (od 29.10.1999)
 • servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov (od 29.10.1999)
 • ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov (od 29.10.1999)
 • vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu (od 29.10.1999)
 • verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava (od 29.10.1999)
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 29.10.1999)
 • veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie (od 29.10.1999)
 • poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov (od 29.10.1999)
 • prevádzkovanie bufetov (od 29.10.1999)
 • vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku (od 29.10.1999)
 • zobraziť ukončené
 • zabezpečenie činnosti odborného lesného hospodárstva (od 9.6.2000 do 9.6.2017)
 • výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch a v režijných revíroch štátneho podniku (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
 • pestovanie a šľachtenie okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
 • zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a užívaní štátneho podniku (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
 • zber a výkup lesných plodín (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
 • prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
 • prevádzkovanie cestovných kancelárií a poskytovanie služieb s tým spojených (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
 • vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch (od 29.10.1999 do 8.6.2000)
Štatutárny orgán
 • riaditeľ:
 • JUDr. Tibor Menyhart
  Tehelná 2
  83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.02.2024
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Tento štátny podnik vznikol na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, č. 2795/1999-420 zo dňa 20. 4. 1999 a zakladacej listiny č. 5063/1999-420 zo dňa 23.6.1999 v súlade s ust. §§ 12 ods. 1, 14 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe zlúčenia štátnych podnikov: Lesy Bratislava, štátny podnik so sídlom Pekná cesta 19, 834 11 Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, so sídlom Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP 8, 974 00 Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, so sídlom Moyzesova 18, 042 39 Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, so sídlom Obrancov mieru 6, 082 05 Prešov a Semenoles, štátny podnik so sídlom 033 19 Liptovský Hrádok, ktoré zanikajú a ich majetok a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik.
 • . Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva č. 2970/2003-100, zo dňa 13.09.2003, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
 • . Zapisuje sa výmaz štatutárnych zástupcov.
 • . Zapisuje sa zmena v osobe štatutárneho zástupcu v zmysle rozhodnutia ministra v mandátnej zmluve č. 2175/2003 - 210 zo dňa 17.03.2003.
 • Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 104/1-1999, zo dňa 2.11.1999 boli vymenovaní štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 19 zák.č. 111/1990 Zb.. Rozhodnutiami generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 10 zák.č. 111/1990 Zb. č. 65-1/1999 až 92-1/1999 včítane, zo dňa 3.11.1999 boli s účinnosťou od 1.1.2000 zriadené odštepné závody štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • podpisový vzor Menyhart.asice
 • zrusenie_poverenia_JUDr-1708596459189.asice
 • Odvolanie Kovalčík.asice
 • Odvolanie Petrášek.asice
 • Odvolanie Sokol.asice
 • Odvolanie Vrbenský.asice
 • Podpisový vzor Kamenský.asice
 • Podpisový vzor Priechodský.asice
 • Podpisový vzor Morong.asice
 • Podpisový vzor Šimanský.asice
 • Poverenie Kamenský.asice
 • Poverenie Morong.asice
 • Poverenie Priechodský.asice
 • Poverenie Šimanský.asice
 • Skončenie funkcie predsedu DR - Jančok.asice
 • Odvolanie Andráš.asice
 • Odvolanie Brezina.asice
 • Odvolanie Fecák.asice
 • Odvolanie Habara.asice
 • Odvolanie Kardoš.asice
 • Odvolanie Uhlík.asice
 • Odvolanie Vavrek.asice
 • Podpisový vzor Bilec.asice
 • Podpisový vzor Buch.asice
 • Podpisový vzor Krochta.asice
 • Podpisový vzor Nečas.asice
 • Podpisový vzor Piecka.asice
 • Podpisový vzor Sedlák.asice
 • Podpisový vzor Valúch.asice
 • Poverenie Andrej Bilec.asice
 • Poverenie Buch.asice
 • Poverenie Krochta.asice
 • Poverenie Nečas.asice
 • Poverenie Piecka.asice
 • Poverenie Sedlák.asice
 • Poverenie Valúch.asice
 • Zrušenie poverenia Danček.asice
 • Poverenie Menyhart.asice
 • Podpisový vzor Menyhart.asice
 • Rozhodnutie, dodatok a úplné znenie zakladacej listiny.asice
 • Podpisový vzor Danček.asice
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie 2661-2011-250.asice
 • Úplné znenie zakl. listiny.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zrušenie poverenia, menovanie, podpis Andráš.asice
 • Zrušenie poverenia, menovanie, podpis Uhlík.asice
 • Zrušenie poverenia, menovanie, podpis Uchaľ.asice
 • Zrušenie poverenia, menovanie, podpis Vrbenský.asice
 • Rozhodnutie MPRV SR č. 9535_2022-250 z 21.11.2022.asice
 • Zápisnica z prerokovania so zástupcami zamestnancov zo dňa 28.11.2022 – vyjadrenie odborového orgánu.asice
 • Rozhodnutie MPRV SR č. 10423_2022-250 z 02.12.2022.asice
 • podpisový vzor Vrbenský.asice
 • Dodatok k zakladacej listine.asice
 • Úplné znenie zakladacej listiny.asice
 • Andráš podpisový vzor.asice
 • Menovacie dekréty.asice
 • zrušenie poverenia Mokráň.asice
 • poverenie Uhlík.asice
 • Podpisový vzor Uhlík.asice
 • Výročná správa za rok 2021
 • Menovanie Marhefka.asice
 • Zrušenie poverenia Civáň.asice
 • Podpisový vzor Marhefka.asice
 • Zrušenie poverenia Vigoda.asice
 • poverenie Civáň.asice
 • podpisový vzor Civáň.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zrušenie poverenia Lelák.asice
 • Poverenie Fedor.asice
 • Podpisový vzor Fedor.asice
 • Zrušenie poverenia Chválová.asice
 • Poverenie Miňová.asice
 • Podpisový vzor Miňová.asice
 • Rozhodnutie MPRV SR.asice
 • Úplé znenie zakladacej listiny.asice
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zrušenie poverenia Sisák.asice
 • Poverenie Uchaľ.asice
 • Podpisový vzor Uchaľ.asice
 • DR - Holécy zápis.asice
 • DR - Morochovič zápis.asice
 • odvolanie Koszeghy.asice
 • poverenie Vigoda.asice
 • podpisový vzor Vigoda.asice
 • Rozhodnutie RR-GR 2021.asice
 • Odvolacie dekréty - všetky.asice
 • Menovacie a poverovacie dekréty.asice
 • Podpisové vzory.asice
 • odvolanie Miňová.asice
 • Menovanie Staško.asice
 • Podpisový vzor Staško.asice
 • dok_360383517950638_-_29.10.2021_10_58_19_-_29.10.2021_10_58_45.asice
 • Podpisový vzor Koszeghy.asice
 • Odvolacie dekréty Dozorná rada.asice
 • Zápisnica č. 3
 • Rozhodnutie MPRV SR - Kmeňové imanie.asice
 • Výročná správa za rok 2020
 • Zápisnica.asice
 • Poverenie Köszeghy.asice
 • Odvolanie Čuka.asice
 • Podpisový vzor.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisový vzor Mokráň.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Petrášek.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Paučin.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Hasinová.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Borik.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Vanous.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Uchaľ.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Matys.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Kovalčík.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Michňa.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Korenko.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Benček.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Vavrek.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Jakubička.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Miňová.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Padyšák.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Kiš.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Sokol.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Sivčák.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Buzalka.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Dúbravský.zep
 • Menovanie a podpisový vzor Brezina.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Kardoš.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Habara.zep
 • Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Vigoda.zep
 • Podpisový vzor Čuka.zep
 • Podpisový vzor Vinš.zep
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • podpisový vzor Golian.zep
 • Podpisový vzor JUDr. Ján Golian.zepx
 • Vyhlásenie o podpisovom vzore-Ing.Tomáš Čuka.zepx
 • Podpisový vzor-Ing.Matej Vigoda .zepx
 • Podpisový vzor-Ing.Jozef Habara.zepx
 • Výročná správa za rok 2019
 • Podpisový vzor,Ing.M.Tabernaus
 • Podpisový vzor,Ing.M.Kardoš
 • Úpné znenie ZL+ dodatok k ZL
 • Podpisový vzor,Ing.M.Vigoda
 • Odvolanie člena Dozornej rady-Kicko,Záchenská, Zlocha a Deneva
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • podpisové vzory 50
 • poverenie do funkcie+odvolenie z funkcie
 • podpisový vzor Ing.Dana Kráľová
 • podpisová vzor Ing.Matej Vigoda
 • poverenie + odvolanie z funkcie
 • podpisový vzror
 • Odvolanie-Ing.Iždinský
 • menovanie do funkcie Ing.Kubinec
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • PV
 • Dodatok
 • rozhodnutie
 • ZL
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • MENOVANIA + ODVOLANIA
 • Odvolanie - Ing. Kabina
 • Menovanie + PV - Ing. Iždinský
 • Odvolanie - Ing. Machyniak, Ing. Poleta
 • Poverenie, menovanie - Ing. Meniar, Ing. Mgr. Djubeková
 • Rozhodnutie zakladateľa
 • Úplné znenie ZL
 • Dodatok k ZL
 • Odvolanie - Ing. Bystriansky, Ing. Chrust
 • Menovanie + PV - Ing. Klouček Ph.D., Ing. Kubičková
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • osvedčenie o živnost.oprávnení
 • rozhodnutie MPaRV
 • úplne znenie ZL+dodatok
 • menovanie+PV-Ing.Kozáčik
 • zrušenie poverenia-Ing.Machyniak
 • zakladateľská listina
 • odvolanie z funkcie-Ing.Masica
 • poverenie+PV-Ing.Machyniak
 • Dodatok k ZL - predmet podnikania
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • rozhodnutie MPaRZ
 • osvedčenie o ŽO
 • menovanie+PV
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zrušenie+menovanie do funkcie+PV
 • poverenie+PV-Ing.Kubičková
 • poverenie+PV Ing.Sejna
 • odvolanie
 • ustanovenie za člena DR-JUDr.Ruščák
 • menovanie+PV-Ing.Mokrý
 • menovanie+PV-Ing.Zubriczký
 • menovanie+PV-Ing.Kabina
 • zrušenie poverenia
 • podpisový vzor
 • menovanie do funkcie
 • rušenie poverenia
 • oznámenie
 • čestné prehlásenie
 • vymenovanie-Ing.Jurica
 • vymenovanie
 • poverenie+ zrušenie poverenia
 • povernie-IngChudovský+PV
 • odvolanie z funkcie
 • menovanie+PV-Ing.Bystriansky
 • poverenie
 • poverenie+PV-Ing.Staško
 • poverenie+PV-Ing.Heleš
 • odvolanie+zrušenie poverenia
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • poverenie-Ing.Mlynarčíková
 • poverenie+vymenovanie Ing.Kostrian,Ing.Bystriansky
 • odvolanie - Morong
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • ÚZ zaklada.tlistiny č.5063/1999+dodatok
 • čestné vyhlásenie
 • menovanie-Ing.Garaj,Ing.Iždinský
 • menovanie-Ing,Mizerák,Ing.Bystriansky
 • odvolanie-Ing.Kozák
 • rušenie poverenia Ing. Hlinka+menovanie-Ing.Vavrek
 • poverenie- Ing.Garaj
 • vymenovanie RNDr. Morong
 • odvolanie- Ing. Németh
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zápis o výsledku volieb členlv DR
 • povernie
 • vzdanie sa členstva v DR Ing. Németh
 • žiadosť o výmaz
 • rozhodnutie MPa RV
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • PV - Ing. Daxner
 • Menovanie do funkcie - Ing. Daxner
 • Zrušenie poverenia - Ing. Pepich
 • poverenie-Ing.Pepich
 • odvolanie-RNDr.Morong+vymenovanie
 • ustanovenie za člena DR-Ing.Gallo
 • vzdanie sa členstva v DR-Ing.Spevár
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • poverenie riadením
 • Vzdanie sa člena DR
 • Čestné prehlásenie - Mgr. Kostrian
 • Odvolanie z funkcie - Ing. Psársky
 • Poverenie + PV - Ing. Prevendarčík
 • Menovanie do funkcie
 • Zrušenie poverenia
 • Žiadosť o uvoľnenie z funkcie - Ing. Balázs
 • podpisový vzor vedúceho OZ Rožňava
 • menovací dekrét + PV
 • súhlas s uvolnením z funkcie
 • účtovná závierka 2012 + správa auditora + vyhlásenie
 • menovanie do funkcie - 5 X
 • Rušenie poverenia
 • Vyhlásenie o podpisovom vzore-počet 27
 • Zrušenie poverenia p. Spevár
 • Odvolanie zástupcu gen.riad. Ing. Švančara
 • Vyhlásenie o podpisovom vzore- počet 28
 • Odvolanie z funkcie - počet 27
 • Menovanie do funkcie -poverenie riadením - počet 27
 • Vymenovanie p. Határa
 • Čestné vyhlásenie
 • Odvolanie z DR
 • Zrušenie poverenie p. Határ
 • výročná správa 2011+vyhlásenie štatutára
 • odvolanie - Viszlai
 • poverenie - Határ
 • PV - Határ
 • dodatok č. 5063/1999-420
 • rozhodnutie MPaRV SR
 • ÚZ zakladacej listiny
 • Úplné znenie zakladacej listiny + Dodatok
 • Vyhlásenie o podpisovom vzore
 • Rozhodnutie
 • výročná správa2010+vyhlásenie štatutára
 • vyhlásenie o podpisovom vzore
 • menovací dekrét
 • vzdanie sa funkcie
 • zručenie poverenia
 • Odvolanie z funkcie
 • PV + Menovanie
 • podpisový vzor + poverenie radením
 • pospisový vzor + poverenie radením
 • podpisový vzor + poverenie riadením
 • Odvolanie z funkcií
 • Čestné prehlásenie
 • Zápisnica o priebehu a konečnom výsledku volieb členov DR
 • Zápisnica č. 2
 • Úplné znenie zakladacej listiny
 • Dodatok k zakladacej listine
 • Rozhodnutie MP SR
 • výročná správa 2009
 • vyhlásenie štatutára
 • menovanie do funkcie vedúceho
 • zrušenie poverenia na riadenie
 • Podpisové vzory
 • Odvolanie menovania Ing. Beňa
 • Poverenie + PV - Ing. Kiš
 • Podpisový vzor + menovací dekrét
 • Odvolanie - Ing. Chrust
 • Poverenie - podpisový vzor Ing. Kuric
 • Poverenie - Ing. Vakula
 • Menovanie - Ing. Bílik
 • Podpisové vzory - Ing. Bílik, Ing. Vakula
 • Odvolanie - Ing. Strelec
 • Menovanie - Ing. Spevár
 • Podpisový vzor
 • Odvolanie - Ing. Riško
 • Odvolania z funkcií
 • Poverenia riadením OZ
 • Odvolanie + poverenie
 • výročná správa 2008+UZ 2008
 • výr.správa+ÚZ 2007+správa audítora 2007
 • ÚZ+správa audítora 2006
 • výročná správa 2006
 • rozhodnutie štatutárneho orgánu
 • podpisový vzor+menovanie+ odvolanie
 • odvolanie riaditeľa odštep.závodu
 • vymenovanie zástupcu generálneho riadiateľa
 • dodatok
 • živnostenské listy + rozhodnutie o činnosti
 • podpisový vzor + ustanovenie do funkcie
 • vyhlásenie o podpis. vzore
 • Vymenovanie do funkcie
 • rozhodnutie generálneho riaditeľa
 • Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR, dodatok
 • Živnostenský list
 • zakladateľská listina + dodatok
 • rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva
 • zápisnica z volieb
 • ustanovenia do funkcií + odvolania
 • rozhodnutie ministerstva
 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • zrušenie poverenia pre generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky
 • menovací dekrét pre generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky
 • odvolania riaditeľov odštepných závodov
 • menovania vedúcich - riaditeľov Odštepných závodov
 • menovanie vedúceho - riaditeľa Odštepného závodu
 • úplne znenie živnostenského listu
 • rozhodnutie ministerstv a
 • výročná správa 2005
 • účtovná závierka 2005
 • zápisnica č. 3/2005 zo zasadania
 • zápisnica volebnej komisie do dozornej rady
 • zakladateľská listina - úplné znenie
 • výročná správa 2004
 • zrušenie poverenia riadením odštepného závodu
 • menovania za vedúcich odštepných závodov
 • vyhlásenia o podpisovom vzore
 • účtovná závierka 2004
 • rozhodnutie MP SR
 • koncesná listina
 • úplné znenie zakladateľskej listiny
 • podpisový vzor+ustanovenie do funkcie
 • zmena názvu ulice
 • Správa audítora 2003
 • Účtovná závierka 2003 + VS 2003
 • účtovná závierka - 2002
 • rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR
Dátum aktualizácie
22.05.2024
Domény