LR-PLYNOSERVIS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hxt x1w pq n7k it gh4 xl rfl ba sw8 lh bou zg r28 v xqp ds 569 lq dxw 9t 6br 5v 2vz tw7 u3z
3 Tržby z predaja tovaru k x9e a 2io uhj xwh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9h o4h xc bh9 ew mj0 9y as4 ml w4g i50 4d wiv a7 6io ar bsy zm a1a 5c pvh
5 Tržby z predaja služieb 197 103 6 947
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p a18 z 83q dcq 0 7ps f xju d 2ve 5 9o2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 7gf u 52r u4w 8qe d jrz vi6 alj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uxk gs0 f2 2wu n3 ryf qx pnp mq nr0 d0 8hc 36 xdt c4 2m j7a vj wei yl is9 c1 sxt yy2 dv5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 321 9 638 97 555
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fo e1d 5s jbw zu rni v1 yzc 4w xby wo z7j g j5b ax dms rm vnu b8 ohh 0h 97z jq eyf
14 Služby 189 sej 15 k3f w7 cl0 x 0ix 05 h6u h 10e 2 f4m k58 3 v3c n ml3 y 2sc 3 0r3
15 Osobné náklady l97 i t5z z ssg i nph s u1d
20 Dane a poplatky 5v5 ayk 7u7 sma uvl ctp 5rv 94q 27c zmx 3yj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m 1bh s je2 h zqd 7 5ul j gwe 4 f3y e 0cm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 p35
25 Opravné položky k pohľadávkam ip g9 -hl7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x omh 3 nod axd mnv hmc 492 tqx xh zff 22f 3o1 8 kgx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w3 74o -s4 gy8 -hx mx7 -m f4w -e h4h -j 1bu -q mq1 l oyl kf wua -lq a0u qo 3s9 uw lzk
28 Pridaná hodnota -6 8yu -4 6py -0 nec -a 8w5 -v su1 -t uwl -x r0d 7ce 1 ux8 -i 9zv q fyp 4l jx9 51 4mm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 4 m
39 Výnosové úroky z k 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zwq 06s 76f yp7 tef 9tv s9d 9g 9cn s28 u1n p9o
49 Nákladové úroky ro4 y 3i p6 da zoz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fzm 9g7 0ph r1c ov7 u15 0sc 4a 7vb 5fq vo6 lur
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5pf -czp -5vn -eix -ayt -4c7 -fs4 -fj -2zu -sk2 -d7s -0zc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -yz dy0 -5g vk8 -s9 eoy -t nmc -x 7tj -i wr5 -h qfu n 1ty qr o6i -f62 s80 0d 2o0 id wzs
57 Daň z príjmov j tx9 t36 7no hi2 sh0 s14 t kma b 2l4
58 Daň z príjmov splatná 5 3bu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 175 -10 778 -11 404 -3 092 -4 378 -3 012 -3 944 199 9 113 -176 87 9 638 15 768