Mikroregión nad Holeškou - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha