AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
22504/B
Dátum vzniku
19.07.1999
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
Základné imanie
2 769 701,00 €
Predmety činnosti
 • zriaďovanie a prevádzkovanej pevnej verejnej telekomunikačnej siete (od 18.6.2001)
 • poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby (od 18.6.2001)
 • sprostredkovanie prístupu do siete INTERNET (od 18.6.2001)
 • prenos hlasu cez IP Protokol (od 18.6.2001)
 • prenos dát s prepojovaním paketov a okruhov na celom území SR (od 18.6.2001)
 • zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení na základe frekvenčného povolenia vydaného Telekomunikačných úradom SR (od 18.6.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 19.7.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 19.7.1999)
 • sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (od 19.7.1999)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 19.7.1999)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie telekomunikačnej služby v oblasti dát spočívajúcich v: (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • a, poskytovať svojim zákazníkom prostredníctvom telekomunikačných prenosových kanálov s kapacitov Nx64 kbit/s neverejné dátové komunikácie (vrátane faxov a videosignálu okrem televízneho vysielania) v rámci organizačnej štruktúry týchto zákazníkov na celom území SR. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • b, poskytovať svojim zákazníkom dátové kanály s prenosovou rýchlosťou Nx64 kbit/s do uzlov siete AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. (dalej len "AT&T") v SR, umožňujúce prístup zákazníkov k informačným a aplikačným službám AT&T. Povoľuje sa prepojenie uzlov AT&T so zahraničnými uzlami medzinárodnej informačnej siete AT&T. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • c, poskytovať svojím zákazníkom neverejné telefónne spojenia spájajúce telefónne stanice alebo pobočkové ústredne zákazníkov s podmienkou, že po týchto vedeniach nesmie byť žiadnemu z účastníkov ktorejkoľvek z týchto pobočkových ústrední ani z telefónnej stanice zákazníka umožnené pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • d, zriaďovať a prevádzkovať mikrovlnné telekomunikačné zariadenia, umožňujúce realizáciu siete pre poskytovanie služieb uvedených v bodoch a,; b,; c, na základe frekvenčného prídelu a individuálneho povolenia vydaného Telekomunikačným úradom SR. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • e, poskytovať služby prístupu do globálnej siete INTERNET. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • f, zriadovať a prevádzkovať vlastné telekomunikačné zariadenia (okrem pevných kábelových vedení), umožňujúce realizáciu služieb uvedených v bodoch a,; b,; c, a uzatvárať s organizáciami, ktoré majú povolenie na poskytovanie okruhov, dohody o využívaní prenosových prostriedkov na to potrebných. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • g, zriadovať pre horeuvedené účely kábelové, ako aj bezdrôtové rozvody vo vnútri objektov (budovy, pozemky) svojich zákazníkov s pripojením na jednotnú telekomunikačnú sieť po dohode s prevádzkovateľom tejto siete. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • h, vykonávať marketingovú činnosť súvisiacu so zavádzaním a poskytovaním služieb vymedzených poverením. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
 • i, vykonávať príslušné servisné úkony vyplývajúce z okruhu činností, ktoré sú vymedzené poverením. (od 19.7.1999 do 17.6.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Michael John Springham
  Sherbourne Crescent 123
  Coventry CV5 8LG
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Vznik funkcie: 24.07.2009
 • Stuart Neil Gowling
  Hollyfest Road 200
  Coventry CV6 2AG
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Vznik funkcie: 30.06.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.08.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.7.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.05.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 11.5.2004 o zmene konateľa. Funkcia konateľa Mgr. S. Irsáka zaniká dňa 11.5.2004.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.5.2003. Mgr. Stanislav Irsák, deň zániku funkcie: 31.5.2003. Dodatok č. 7 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 1987/2003, Nz 46785/2003 zo dňa 11.6.2003.
 • Notárska zápisnica č. N 323/02, Nz 312/02 zo dňa 18.10.2002. Zmena zakladateľskej listiny dodatok č. 6.
 • Notárska zápisnica Nz 633/2001 spísaná dňa 15.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine a stanovám.
 • Notárska zápisnica č. N 139/01, Nz 135/01 zo dňa 12.6.2001.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 26.07.2000 formou notárskej zápisnice č. N 126/00, NZ 117/00. Zmena sídla spoločnosti z: Fándlyho 4, 917 01 Trnava na: Hanulova 5/b, 841 01 Bratislava.
 • Dodatok k zakladateľskej listine č. 2 zo dňa 19.08.1999 formou notárskej zápisnice č. N 207/99, Nz 201/99.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Podpisový vzor konateľa - Stuart Neil Gowling
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Plná moc.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
 • Plnomocenstvo
 • Výročná správa 2011, Plnomocenstvo
 • Účtovná závierka 2011, Plnomocenstvo , Vyhlásenie
 • podpisový vzor konateľa Matthew James Bunn
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.01.2012
 • Výročná správa za rok 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Vyhlásenie konateľa
 • Plnomocenstvo pre Mgr. Ľubomíra Mareka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.08.2010
 • Podpisový vzor - Philip Stuart Bater
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • vyhlásenie o súhlase s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa - p. Michael John Springham
 • Kópia plnomocenstva pre Mgr. Ľubomíra Mareka, zo dňa 4.8.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa24.07.2009
 • vyhlásenie, plnomocenstvo 15.7.2009
 • výročná správa 2008
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny ku dňu 28.1.2009
 • Úplné znenie Stanov ku dňu 28.1.2009
 • Plnomocenstvo pre advokátov: Mgr.Ľubomíra Mareka, Mgr.Branislava Brocka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene stanov Spoločnosti
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 17.07.2008
 • splnomocnenie-Mgr. Ľubomír Marek
 • úplné znenie stanov zo dňa 17.07.2008
 • vyhlásenie, plnomocenstvo 29.7.2008, účtovná závierka 2007, správa nezávislého audítora 6/2008
 • úplné znenie stanov zo dňa 30.01.2008
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.01.2008
 • splnomocnenie - Mgr. Ľubomír Marek
 • Plnomocenstvo zo dňa 25.10.2007
 • Podpisový vzor - Philip Kenneth Smith
 • Výročná správa za rok 2006, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006, Plnomocenstvo
 • Podpisový vzor a súhlas s ustanovení do funkcie - Richard Antonio Giugno
 • Plnomocenstvo zo dňa 28.9.2006
 • Výročná správa za rok 2005, účtovná závierka za rok 2005.
 • Plnomocenstvo - TMF RERO s.r.o. + preklad
 • Fotokópia plnomocenstva udeleného s.r.o.
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti za rok 2003 zo dňa 28.06.2004
 • Výročná správa spoločnosti za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy spločnosti za rok 2004 zo dňa 26.07.2005
 • Správa audítora a výročná správa za rok 2003
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
 • Podpisový vzor - Mgr. Stanislav Irsák
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.8.2003
 • správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
 • úpné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.6.2003
 • podpisový vzor Ing. Milan Feltovič
 • úplné znenie stanov zo dňa 11.6.2003
 • notárska zápisnica N 1987/2003, Nz 46785/2003 zo dňa 11.6.2003
 • zakladateľská listina zo dňa 22.10.2002
 • úplné znenie stanov zo dňa 22.10.2002
 • notárska zápisnica N 323/02, Nz 312/02 zo dňa 18.10.2002
 • Rozhodnutie jediného zakladateľa v anglickom jazyku + slovenský preklad
 • Výročná správa a finančné informácie k 31.12.2001
 • Účtovná závierka k 31.12.2001 a Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2000 a Správa nezávislého audítora
 • Rozhodnutie jediného spoločníka v anglickom jazyku + slovenský preklad
Dátum aktualizácie
29.09.2023