BONUL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11038/N
Dátum vzniku
22.06.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
903 372,50 €
Predmety činnosti
 • Kuriérske služby (od 18.2.2020)
 • nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (od 6.11.2019)
 • vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva (od 6.11.2019)
 • vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 19.12.2017)
 • služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 19.12.2017)
 • prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z.z. (od 7.6.2016)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 13.11.2015)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 13.11.2015)
 • vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia: a) Röntgenových prístrojov pre kontrolu obsahu batožín systému HI-SCAN; výrobca Smiths Heimann GmbH, Im Herzen 4, 65205 Wiesbaden, Nemecko b) Inšpekčných systémov a lineárnych urýchľovačov elektrónov systémov HCVM (energia do 4,5 MeV), HCVP (energia do 6 MeV) a HCVG (energia do 6 MeV); výrobca Smiths Heimann S.A.S, 36, rue Charles Heller, 94405 Vitry sur Seine, Francúzsko c) Detektorov výbušnín, narkotík a nebezpečných látok typov SABRE a IONSCAN, ktoré obsahujú uzavretý rádioaktívny žiarič 65Ni o aktivite 555 MBq; výrobca Smiths Detection, 1730 Aimco Blvd., Missiassauga, Ontario L4W1V1, Kanada (od 27.9.2014)
 • profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou (§2 ods.1 písm. b/ zák. č. 473/2005 Z.z.) (od 27.8.2013)
 • poskytovanie služieb informátora (od 9.1.2013)
 • prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností (od 9.1.2013)
 • spracovanie bankoviek a mincí (podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení) (od 12.10.2012)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.5.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 11.5.2012)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 16.8.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 16.8.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 16.8.2011)
 • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov (od 5.5.2011)
 • uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek (od 5.5.2011)
 • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení (od 5.5.2011)
 • oprava a kontrola požiarnych vodovodov (od 5.5.2011)
 • oprava a kontrola požiarnych hydrantov (od 5.5.2011)
 • kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (od 5.5.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 24.3.2011)
 • počítačové služby (od 24.3.2011)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 24.3.2011)
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 24.3.2011)
 • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od 24.3.2011)
 • technická služba v plnom rozsahu (od 13.6.2006)
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 27.4.2004)
 • zobraziť ukončené
 • výkon činnosti autorizovaného architekta v rozsahu osvedčenia (od 31.7.2015 do 18.11.2020)
 • Strážna služba: (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • a/ ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • b/ ochrana majetku na inom než verejnom mieste (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • c/ ochrana osoby (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • d/ ochrana majetku a osoby pri preprave (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • e/ ochrana prepravy majetku a osoby (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • f/ zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • g/ prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta ( ďalej len " prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému " ) alebo (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • h/ vypracúvanie plánu ochrany (od 24.3.2011 do 6.6.2016)
 • detektívna služba (od 30.10.2012 do 30.5.2013)
 • odborná príprava a poradenstvo (od 30.10.2012 do 30.5.2013)
 • strážna služba: (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • a/ ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • b/ ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • c/ ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • d/ ochrana majetku pri preprave (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • e/ ochrana prepravy majetku a osoby (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • f/ ochrana osoby (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • g/ zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • h/ prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • i/ vypracúvanie plánu ochrany (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
 • j/ poradenstvo týkajúce sa činností uvedených vyššie (od 22.6.1998 do 23.3.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 6 zo dňa 11.4.2003 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica č. N 193/2003, NZ 27297/2003). Dodatok č. 7 zo dňa 15.5.2003 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica č. N 240/2003, NZ 36727/2003). Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.5.2003 (notárska zápisnica č. N 241/2003, NZ 36731/2003).
 • Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 28.08.2001.
 • Dodatok č. 4 zo dňa 29.3.2001 k zakladateľskej listine (not. záp. č. N 121/2001, NZ 117/2001), zmena sídla z: Baničova 20, Nitra, na: Novozámocká 224, Nitra.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.6.1998. Dodatok č. 3 zo dňa 26.6.1998 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou lis inou zo dňa 09.04.1998 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Správa audítora za r. 2005
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Licencia
 • ZL
 • Dodatok č.10
 • Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Rozhodnutie o premene
 • Vyhlásenie o znížení základného imania
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r.2008,rozhodnutie spoločníka
 • Rozh.spoločníka
 • Dodatok č.11
 • ŽO
 • osvedčenie o ŽO
 • Dodatok č.12
 • zakladatelska listina
 • Účtovná závierka za r. 2010, správa audítora
 • rozhodnutie spoločníka
 • dodatok č.13
 • zakladateľská listina
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za r. 2011, správa audítora
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Rozhodnutie NBS
 • Rozhodnutie NBS II.
 • Podpisový vzor konateľa - Mgr. Miriam Gombíková
 • Rozhodnutie MV
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za r.2012
 • rozhodnutie - povolenie
 • Výročná správa za r. 2012, rozhodnutie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • zakladateľská listina.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • ZL - úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 418/03, NZ 120186/03
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003
 • účtovná závierka r. 2004, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Dodatok č. 8
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Dodatok č. 9
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014
 • Vzorový podpis prokuristu Ing.Norberta Bödöra
 • Podpisový vzor konateľa
 • Rozhodnutie
 • Osvedčenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, príloha k účtovnej závierke, správa audítora
 • Notárska zápisnica N 193/2003, Nz 27297/2003 - dodatok č.6
 • Notárska zápisnica N 240/2003, Nz 36727/2003 - dodatok č.7
 • Notárska zápisnica N 241/2003, Nz 36731/2003 - úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Autorizačné osvedčenie
 • Rozhodnutie jediného spol.
Dátum aktualizácie
03.07.2022
Domény