DEVID s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r3 mpq s 2jp 6 jjh p7c zxs
3 Tržby z predaja tovaru h bhi pwb ucg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n ggo q ma1 b jt6
5 Tržby z predaja služieb 214 249
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 4nc g 9bj 2 ql3 6r4 9kt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 630 98 000
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dpb z uxq o ztk wy 9og
14 Služby 4 04d k5o 44b 74b iyr
20 Dane a poplatky wtz gfr m0f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y bqn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o y6i e qmo -qzg -ebc
28 Pridaná hodnota g car a ngs n nba -5yf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u7r bu dd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oy4 yi 5o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qtm -wf -bb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r oge g vjn -7wv -ksq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 159 3 529 -546 -245