Dacel s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 96 645 72 327 -4 176
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a8 bos sz 1pm bu 182 e v54
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zy mnw
5 Tržby z predaja služieb 96 645 72 327 -4 176
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bg6 an g brk u w3o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 zzx a vok rsz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu my 9hd 32 dtb nl sdz cz w5v
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f0 rzs xr 05q vs aag g7r
14 Služby 0c i8i px ex6 gj m2w 0 350
15 Osobné náklady c9 b1h ko bvf g0 uyw
16 Mzdové náklady tx qtl s1 u6r k9 eom
18 Náklady na sociálne poistenie 6 249 7 407 8 917
19 Sociálne náklady x ngr 2fs 9xu
20 Dane a poplatky g ecw 3 vbh 1 ui5 8ei
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 z3r j ysf 7 913
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 70r r kk8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 8jz f 3wc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0v rx y moc 6 0v3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f1 8te tj bpf -9c hrr -l7 y6k
28 Pridaná hodnota z6 fvx jt cys 4n ypl -j 3e4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g
39 Výnosové úroky 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o ryp y 79w 0 3du d yq1
49 Nákladové úroky q 9k4 c aho f wqg z pet
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky e jci f jue x f6b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p jf6 r 7l7 o rh4 w18
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 yhy -l 8eq -n nxc -3 5lh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3w 79q 0a gn0 -lb 120 -hc b3p
57 Daň z príjmov 4 crg a0k
58 Daň z príjmov splatná o gac g4f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 921 12 571 -30 270 -21 407