Econservis - BOZP PO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 9 647 9 544 22 311 22 670
2 Neobežný majetok b 6uy a n0r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 858 3 145
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h f5q l 0cd
33 Obežný majetok r z0i x rae an fip 97 5wh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mve k is0 s 64m 9 b87
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gij y 27b 7 vwa 5 j7n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3hx m lqi e xk6 h o08
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 91 91
71 Finančné účty w kyo b 3hq e cj6 wd hu5
72 Peniaze 4 d70 m be1 2 8un eh 450
73 Účty v bankách e r0s rg8 j skg u 5ry
74 Časové rozlíšenie súčet 38r ah6 w ryy
75 Náklady budúcich období dlhodobé svd p9p a
76 Náklady budúcich období krátkodobé um
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qye
PASÍVA 2011 2012 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v tsg q db1 8c 6xy dl g4i
80 Vlastné imanie m 5pt 2 n6a tb s21 wf 55k
81 Základné imanie súčet s y03 2 8z9 f bgi p tec
82 Základné imanie 2 s6c h 3bx l 8qd c ty8
87 Zákonné rezervné fondy s1 7b d0 7i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9i 7p ux sb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov elz 9 7w6 v hkb d 6r4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v fqt f 35k g 1uu u 0vc
99 Neuhradená strata minulých rokov -4rx -nhw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w qqz tt9 m 111 n sgv
101 Záväzky wam vo2 a mlm 7 tgc
102 Dlhodobé záväzky súčet 5v p4 pv jm
114 Záväzky zo sociálneho fondu af ui hz ty
122 Krátkodobé záväzky súčet 81c 640 j mca 4 kmm
123 Záväzky z obchodného styku súčet n6q psz 2xc a3b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vtj pa4
131 Záväzky voči zamestnancom tm 7r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zo jg
133 Daňové záväzky a dotácie fg4 gc jm0 lgv
135 Iné záväzky h zqo 3 cwy
141 Časové rozlíšenie súčet 8pp a3
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q8s n9