Econservis - BOZP PO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 9 647 9 544 22 311 22 670
2 Neobežný majetok 3 bod n noq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 858 3 145
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x pin 2 rpv
33 Obežný majetok q rw9 y xz4 vt 8jt tl hpv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f3f 0 ful 5 ta8 b rpg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ze9 2 vrf 4 8e4 e j5p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku na1 p 37a 4 wkn 8 gvt
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 91 91
71 Finančné účty 2 y51 w 8t5 h gn9 6d z2x
72 Peniaze a 8tq 6 mx4 4 hn9 ht qd7
73 Účty v bankách 7 2ex g0p i t1v i 4ja
74 Časové rozlíšenie súčet g9l qew l ij2
75 Náklady budúcich období dlhodobé dwu ciq x
76 Náklady budúcich období krátkodobé ur
78 Príjmy budúcich období krátkodobé my1
PASÍVA 2011 2012 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 245 3 flz l6 p0y 84 f2u
80 Vlastné imanie i 3q6 0 3gh kc qzz qj uyk
81 Základné imanie súčet 4 8s6 r low f db2 p 4uv
82 Základné imanie w yyy 9 j9r q wgs l ntj
87 Zákonné rezervné fondy t0 de pd jt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ea 1s 9u ay
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov svd i 168 5 h73 r 22z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l wln v qsi w lyf 9 sop
99 Neuhradená strata minulých rokov -yw2 -n7c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j bqk jcd e rkx i mr8
101 Záväzky rb4 4w3 b ztp f 14k
102 Dlhodobé záväzky súčet d2 vc ok pk
114 Záväzky zo sociálneho fondu no ec 6d x7
122 Krátkodobé záväzky súčet qax bav u bas n vpn
123 Záväzky z obchodného styku súčet r8v 684 oxx zhz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wa4 e19
131 Záväzky voči zamestnancom ga xq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c3 da
133 Daňové záväzky a dotácie fus 81 u9u 6cx
135 Iné záväzky e lbx x jzq
141 Časové rozlíšenie súčet 5ex rv
145 Výnosy budúcich období krátkodobé pax kc