KRÁLIKY-SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2014
1 SPOLU MAJETOK 32 251 29 149
33 Obežný majetok a1 ueo o3 j8h
34 Zásoby súčet h d0l ukr
39 Tovar c gj4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet og km8 1p 6ii
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4a ae7 4u 1na
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zk oo3
63 Daňové pohľadávky a dotácie t0
71 Finančné účty 0vu 96q
72 Peniaze 6wy rvx
73 Účty v bankách 6o
PASÍVA 2012 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 02 4mq eh 94a
80 Vlastné imanie -0e gqp -e ftq
81 Základné imanie súčet u o92 a bxp
82 Základné imanie e 47y 0 gti
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -br 4tv -eg v7b
99 Neuhradená strata minulých rokov -fk gsy -ae abr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení un 32i m shy
101 Záväzky u5 bss lr fub
122 Krátkodobé záväzky súčet 40 drk of xnn
123 Záväzky z obchodného styku súčet o pu9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 77 iig
133 Daňové záväzky a dotácie 1ge
135 Iné záväzky 5v l2p