KRÁLIKY-SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2014
1 SPOLU MAJETOK 32 251 29 149
33 Obežný majetok zh vjo rt o8s
34 Zásoby súčet 6 73d oyb
39 Tovar j v2d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fr ilx sg fg9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 76 gir q1 j84
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hl lc4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 77
71 Finančné účty 4x3 jbf
72 Peniaze fbg yf1
73 Účty v bankách rc
PASÍVA 2012 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xl fn1 fb q5g
80 Vlastné imanie -b1 84m -l vpp
81 Základné imanie súčet p mmf p j7c
82 Základné imanie r kd6 y p1r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6c o32 -8d alh
99 Neuhradená strata minulých rokov -d3 31v -js uoo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ru qmk t qsr
101 Záväzky 8p a45 8g eg9
122 Krátkodobé záväzky súčet t2 lqr 9n tks
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 653
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dd 8yw
133 Daňové záväzky a dotácie yyw
135 Iné záväzky tt stx