PAREM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010
1 SPOLU MAJETOK 50 827
33 Obežný majetok dq uob
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xw eow
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i9 2kk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1u cxf
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 7im
71 Finančné účty as x77
72 Peniaze s4 tsa
73 Účty v bankách 4d8
PASÍVA 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k5 ioo
80 Vlastné imanie vf p6g
81 Základné imanie súčet w dtq
82 Základné imanie r gtb
87 Zákonné rezervné fondy mq7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ugf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pc 2iu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b4 njm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b j6o
101 Záväzky c9 sul
102 Dlhodobé záväzky súčet 42
114 Záväzky zo sociálneho fondu d5
122 Krátkodobé záväzky súčet zi v5j
123 Záväzky z obchodného styku súčet sp 4lb
133 Daňové záväzky a dotácie vtt