BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR - Podrobnosti

Vložka číslo
1895/B
Dátum vzniku
01.11.2010
Konanie menom spoločnosti
Organizačnú zložku zahraničnej osoby zastupujú vždy dvaja vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby spoločne, alebo jeden vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby spoločne s jedným prokuristom. Ak je ustanovený iba jeden vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby, koná tento vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby samostatne, alebo spoločne s jedným prokuristom.
Predmety činnosti
 • finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 26.7.2014)
 • prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov (od 1.11.2010)
 • poskytovanie úverov (od 1.11.2010)
 • finančný lízing (od 1.11.2010)
 • platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (od 1.11.2010)
 • vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 4, Prílohy 1, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (od 1.11.2010)
 • záruky (garancie) a prísľuby (od 1.11.2010)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.); b) devízami; c) finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami; d) kurzovými a úrokovými nástrojmi (od 1.11.2010)
 • poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov (od 1.11.2010)
 • služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody) (od 1.11.2010)
Vedúci organizačnej zložky
 • Ing. Ladislav Fülöp
  Biskupická 10165/16
  82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.11.2018
 • Peter Chovanec
  Školská 1564/40
  90042 Dunajská Lužná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 11.10.2018.
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 10.06.2015.
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.07.2014.
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.12.2013.
 • Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa BKS Bank AG zo dňa 30.09.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie z 16.12.2013
 • Podpisové vzory - Mag. Josef Morak, Mag. Michael Oberwalder, Mag. Harald Brunner, Ing. Peter Malo, Mag. Herbert Titze
 • Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky zahraničnej osoby z 30.9.2010
 • Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zahraničnej osoby z 30.9.2010
 • NBS - Oznámenie podminok pôsobenia pobočky zahraničnej banky na území SR na základe jedného bankového povolenia - ODB-10362-2/2010 z 13.9.2010
 • Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky podniku z 10.6.2015
 • Stanovy z 24.9.2010
Dátum aktualizácie
05.04.2020