TRANSWOOD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet em 1ge bvh by3 ac beo lq fgt az esa sl y46 jl ulp vl l3l
3 Tržby z predaja tovaru xq hpc 3 uaf i m9h mm0 ye k75
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t5 qv8 1i okr 66 gyg iw 429 ia flg to 2k9 kg 3a7 7p 0am
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zfm sqw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vaj c m3k pq7 jb zxc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu je fwi 3c6 izr da xk1 jb 9y5 q7 l33 eb buc my vlm zc 8cf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 624 4 558 2 413 245 19 505
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vz kic 15 l2l 7f mrx iq 70q pm pl9 ka ucf v3 04a jk u9l
14 Služby i cmy h tue wo d8c e j6u h 4wp vk 77y f 48t wp 1ke
15 Osobné náklady j 1of 8 kxi m oqo t 0cn 8 0uh i u3m
20 Dane a poplatky 2 185 p i4x d 1ys s 3wq i pb3 a qne m 6nz w 06c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w ieb xxq e6u 9 07a nm jdj vu oor 1o riu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bld g9b 7 q6z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 1ci t1a ks1 g dmh 1jm vf6 liz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 s87 -7 6o5 w mk9 xa -ln 67c -qm jc5 -so 4d6 y qs7
28 Pridaná hodnota m 9uf -4 e1z fe apo q 2re -k las n h6b -y 528 0zk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u w9f 5
39 Výnosové úroky g
42 Kurzové zisky 009 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vti xi qj kk ket w ltp hz2 1me
49 Nákladové úroky c5v 9 l3f
52 Kurzové straty k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qo1 44 oe aw 2s m4 fd3 ixe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rfh -7s -t0 -n4 -pbe -o d91 -c6u -s5c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j3w -2 iep m 2rl -7p -6c w3m -vu i61 -pg n0g v xcp
57 Daň z príjmov rst 0hh r75 my2 6mr vyc
58 Daň z príjmov splatná n3x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 794 -3 903 5 383 -980 -13 653 -20 847 -30 636 9 028