Greny s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 23 162 6 059 143 642 195 665
2 Neobežný majetok j q98 9 l5t 9 lo0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 562 5 040 2 519
12 Pozemky u w8p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 07r 6 lar 3 0rh
15 Pestovateľské celky trvalých porastov v 9s8
33 Obežný majetok v7 07l 3p8 38o 0ea 5ds 59i
34 Zásoby súčet 8db kxi re 8mx 1d azg
35 Materiál bq 0t gpp vt kdp
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby gm
39 Tovar i5z kk0 t b6l
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4dd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8iq 3d3 480 b6l pna uz5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x1n nvd 50p ehj 6z6 vus
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 24m o2r 2rb mm8 rg3 biy
58 Čistá hodnota zákazky daf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -1 492 -1 492
63 Daňové pohľadávky a dotácie b zmu e 2vz k hn0
71 Finančné účty gn 7c4 90u q fxn xav
72 Peniaze k4 87a 296 a19 a
73 Účty v bankách s 9kb skv sml
74 Časové rozlíšenie súčet 2d pz tux rq
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8b q6 q1g x8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vg no3 x g0k ccb nj2 gv2 1yp
80 Vlastné imanie 7q erv -j zjf ev2 zdx 30 npw
81 Základné imanie súčet 0 mme h fdf 3 7f2 r 3ba
82 Základné imanie d ihz t dfn m lnm v u76
86 Ostatné kapitálové fondy u4t tf8 wb n8k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 exy 0 pjo -i2 uyt -53 obj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q slh p ckr z t1b 5 8xx
99 Neuhradená strata minulých rokov -o3 24i -uo zcb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c ws3 -hi wwr -e rxm -y 8wc
101 Záväzky n 75b jx oij hi wuq 62t 44x
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 wyi b 1db
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 om3 9 1yd xe 7mi r8c dw4
123 Záväzky z obchodného styku súčet hmo 6 5ci ab k9b 96x eud
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bbx 7li
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xt
133 Daňové záväzky a dotácie q acr n lw7 ra7
135 Iné záväzky 13z
136 Krátkodobé rezervy hd6 rb
137 Zákonné rezervy 6u1 4y
139 Bežné bankové úvery h tid apk
140 Krátkodobé finančné výpomoci s 6qu
141 Časové rozlíšenie súčet x o
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8 1