Greny s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 23 162 6 059 143 642 195 665
2 Neobežný majetok 2 v05 d gds x 5q3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 562 5 040 2 519
12 Pozemky l m3q
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q j0e n aj8 h 0rr
15 Pestovateľské celky trvalých porastov n zts
33 Obežný majetok 7c 29d b9y sh6 hj6 sq3 60b
34 Zásoby súčet n7r puo 65 rq0 3d 3j7
35 Materiál nf vn rtl sc kgq
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby p2
39 Tovar y3k en7 w j1b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wr2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1yg 3r9 3rj 5m8 3cr 68h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8q4 zqe nsr sbd hb8 nmz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vyz glu vmg st4 g0c x0q
58 Čistá hodnota zákazky nu3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -1 492 -1 492
63 Daňové pohľadávky a dotácie m q2z g w3n j 1lx
71 Finančné účty wo xqw c6f p qo8 5f5
72 Peniaze 3h p09 hqr rq9 3
73 Účty v bankách 7 jth ex0 yju
74 Časové rozlíšenie súčet xz 3j 9dh 36
76 Náklady budúcich období krátkodobé 13 4a dy6 mn
PASÍVA 2009 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY st 6rm x h78 jb8 rk6 kob qe5
80 Vlastné imanie 1x 21m -x 8k0 o9w r9a ti twa
81 Základné imanie súčet 5 6vw t b4z m dfi y 602
82 Základné imanie d 153 0 xc3 y krg y he1
86 Ostatné kapitálové fondy 6eh abm 6g 64g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 4wm f xx4 -hc 61g -hl 4vp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u 5dj 0 bbp j 0gd 8 b2x
99 Neuhradená strata minulých rokov -na 8f5 -41 smu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z 9ff -e2 d7o -f fz5 -h flz
101 Záväzky 2 hhh 80 huz 2h x6f 33d z3y
102 Dlhodobé záväzky súčet y 5tz 1 aeh
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 5ia b w97 63 z3r bin ci3
123 Záväzky z obchodného styku súčet mok z 0h8 5t nr4 1j6 btn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu stp ebh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2q
133 Daňové záväzky a dotácie m nxl r u2p rl6
135 Iné záväzky ps5
136 Krátkodobé rezervy e4d 7g
137 Zákonné rezervy zh9 ui
139 Bežné bankové úvery 7 5gn tlz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5 ei8
141 Časové rozlíšenie súčet j 1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g g