Greny s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 23 162 6 059 143 642 195 665
2 Neobežný majetok i 51c i wud 6 6oy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 562 5 040 2 519
12 Pozemky j 3dd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 s69 l 732 m j3e
15 Pestovateľské celky trvalých porastov h dk2
33 Obežný majetok k4 0ye xlk 64g 5sv tik pcq
34 Zásoby súčet php zmh 15 pb8 fp 08n
35 Materiál f8 n7 f0w je ppn
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby fe
39 Tovar qgt 8nn 6 u31
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7k3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uhg yhz i0a n7c ozd ma7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eqf klo tnl r74 vc9 ea8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l9u ccg 4k8 uuz cmz l13
58 Čistá hodnota zákazky oi7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -1 492 -1 492
63 Daňové pohľadávky a dotácie v id4 q 9t4 j q66
71 Finančné účty zq 5ld e1z 3 qhp du7
72 Peniaze m7 9vs adh kmy y
73 Účty v bankách 6 7rx aac sy2
74 Časové rozlíšenie súčet 04 9b vhk nx
76 Náklady budúcich období krátkodobé vt y6 9xr we
PASÍVA 2009 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 4vy 9 xyi u7s nxu k96 yb8
80 Vlastné imanie y4 q05 -l dse sgq qam 9c tv1
81 Základné imanie súčet t bde 5 zgp v zr0 f 6lx
82 Základné imanie r euy k p5m j esv 9 sbr
86 Ostatné kapitálové fondy 7z6 yro 80 577
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k 2gs m dwl -o3 ic7 -cl 678
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z pdt o 4sw n wac x og9
99 Neuhradená strata minulých rokov -4b vc6 -2j pr8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e g1m -7d btd -0 b3x -h f1b
101 Záväzky 2 wjq hq fb2 em zvg 1a8 kk3
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 erg 5 e1h
122 Krátkodobé záväzky súčet j ib5 b o9v bm tp0 9gm p0e
123 Záväzky z obchodného styku súčet lsy t fru je iyz 1k7 h7b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5hx p77
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j5
133 Daňové záväzky a dotácie a hrh w 71u lyr
135 Iné záväzky x77
136 Krátkodobé rezervy tdt qm
137 Zákonné rezervy yvf xc
139 Bežné bankové úvery e mj2 lns
140 Krátkodobé finančné výpomoci n ybj
141 Časové rozlíšenie súčet j m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9 t