TECH-ONE s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 990 839 486 523
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet eds cjn owk 9jn pf1 9mn lf5 24b
3 Tržby z predaja tovaru h 2ob 9 ghe h w3r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ve8 79l b51 ysz
5 Tržby z predaja služieb 433 261 487 395 478 125
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 3r9 qlo 9 tpq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j kv6 ike 0tr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k2u ej7 drb 04g kag 6iq 71i m57
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vxv hpe eiy kne for 0ut 4hg 7rd
14 Služby v0 j2c yux ika b75 6dw ys7 sff
15 Osobné náklady 8w yhs tk 2fa rl pne 0m bvj
16 Mzdové náklady k1 4o8 sz w2q mt kth j5 3vk
18 Náklady na sociálne poistenie 11 848 11 771 16 528 1 399
19 Sociálne náklady a oej o 783 b o8h r3o
20 Dane a poplatky v se2 n i23 f um4 b t8r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 mm5 b2 2te n8 c3h 5e pbf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jw gpl q6 5dw p1 bcl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e swy p 36w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t k56 6 qgg v g20 x sag
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mf neh ni dwx s siq s r0x
28 Pridaná hodnota ai9 m05 8z 6l0 kh 5fj ot l8h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ejo kk pn
39 Výnosové úroky 3d3 m5 vd
41 Ostatné výnosové úroky fx mo
42 Kurzové zisky w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l 2pr q 9qu 8 gwt p szp
49 Nákladové úroky u fb7 c 535 j 9hb a 942
51 Ostatné nákladové úroky u jnr s yzw d 4wj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wt6 efa wkm hc8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m b39 -z g51 -h pk3 -m 2ta
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8c jx3 ev 90v 0y0 o f1w
57 Daň z príjmov g 7f8 9 w1d 0y1
58 Daň z príjmov splatná w w5u c 231 n49
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 57 093 8 015 -2 888 3 178