JESU s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010
1 SPOLU MAJETOK 5 061 5 061
33 Obežný majetok u a5r 9 nuw
71 Finančné účty l l9t a q0n
72 Peniaze e mlk n 62x
73 Účty v bankách gn gd
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2
76 Náklady budúcich období krátkodobé k
PASÍVA 2009 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 v9a j kkf
80 Vlastné imanie 3 a2v 3 tx0
81 Základné imanie súčet p k9j 1 bug
82 Základné imanie o nqh b ny4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n
99 Neuhradená strata minulých rokov -r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7
101 Záväzky 9b gy
122 Krátkodobé záväzky súčet o5 7i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zg ll